Версия за печат

00858-2012-0003

BG-Пловдив: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен"№24, За: Румен Кирилов Киров, България 4000, Пловдив, Тел.: 0888 442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 032 261226

Място/места за контакт: Румен Кирилов Киров
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Допълнителни СМР по изграждане на обект:"Учебна спортно-тренировачна зала на пУ"Паисий Хилендарски", УПИ IVкв.15 по плана на комплекс "Паисий Хилендарски", необходими за въвеждането й в експлоатация

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Общата стойност на договора е 511 625л21 лв. без ДДС

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45400000

Описание:

Довършителни строителни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
511625.21 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-45 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извършване на допълнителни СМР по изграждане на обект:"Учебна-спортно-тренировъчна зала на ПУ"Паисий Хилендарски"
V.1) Дата на сключване договора
26.09.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.09.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Обединение спорт проект", бул."Черни връх"№92, България 1000, София, Тел.: 02 8169900, E-mail: office@gpgroupbg.com, Факс: 02 8169999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 511625.21 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 511625.21 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

е) Възлагат се нови строителство/услуги, които са повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие с условията, указани в ЗОП.

Сключения договор за обществена поръчка е за първо ниво, като се предвижда бъдещо развитие на второ ниво.