Версия за печат

00737-2012-0027

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавен фонд "Земеделие", бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, За: Веселка Дечева, Република България 1618, София, Тел.: 02 8187284, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dfz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dfz.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Земеделие

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2012 - трети транш"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставянето на максимално количество хранителни продукти, добити/произведени на територията на Европейския съюз за нуждите на най-нуждаещите се лица до областните складове на Българския червен кръст (БЧК) на територията на страната за следната обособена позиция: Обособена позиция № 1 „Доставка на кафе от зърнени култури инстантно с екстракт от цикория до областните складове на Български червен кръст”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15800000, 15861000

Описание:

Различни хранителни продукти
Кафе


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1399584 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 44 - 071877 от 03.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 132 - 219517 от 12.07.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 01-2600/8784 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на кафе от зърнени култури инстантно с екстракт от цикория до областните складове на Български червен кръст
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.08.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков", ЕИК 825342083, ул. "Брезовско шосе" № 176 В, Република България 4300, Пловдив, Тел.: 032 969796, E-mail: tzankov@trokaderofood.com, Факс: 032 969796

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1399584 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2012 на Комисията от 09 март 2012 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010 Благотворителните операции се регулират с: - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза; - Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси най-нуждаещи се лица.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна подлежат на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението за откриване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Държавен фонд "Земеделие", бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, Република България 1618, София, Тел.: 02 8187284; 02 8187274, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Интернет адрес/и:

URL: www.dfz.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ