Версия за печат

00064-2012-0004

BG-Чепеларе: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Чепеларе, град Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Р България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: град Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната мрежа и улици на територията на курортен комплекс Пампорово, в границите на община Чепелареза зимните сезони 2012-2013г., 2013-2014г., 2014-2015г. и 2015-2016г.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16
Основно място на изпълнение: Курортен комплекс Пампорово
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Обекта на настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици и тротоари на територията на Курортен комплекс Пампорово, в границите на община Чепеларе за зимните сезони 2012-2013г., 2013-2014г., 2014-2015г. и 2015-2016г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия Зимното почистване има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Дейността зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване включва следните елементи: 1.Снегопочистване: 1.1.Разчистване на снежната покривка; 1.2.Разчистване на снегонавявания, уплътнени снежни пластове, разтопени снежни пластове /киши/. 2.Борба със зимната хлъзгавост по пътищата. При частични заледявания по пътното платно се опесъчават опасните места, уточнени и съгласувани с Община Чепеларе и Пътна полиция. 3.Поддържане система за връзка между механизацията, контролните органи на Община Чепеларе, Пътна полиция за своевременно започване на работа за осигуряване на безпрепятствено движение по пътната мрежа, денонощно следене на пътната обстановка и предаване на информация на дежурния в Община Чепеларе. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – пътната и уличната мрежа на територията на Курортен комплекс Пампорово за зимните сезони 2012-2013г., 2013-2014г., 2014-2015г. и 2015-2016г. МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – Срокът на договора ще бъде 4 (четири) оперативни сезона от 2012/2013 до 2015/2016г. Като за всеки зимeн сезон ще започва с първия снеговалеж и ще приключва до 31.03. на съответния зимен сезон.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

По приложена таблица с дължините на улиците и тротоарите в техническата спецификация и карта с посочен маршрут за почистване. Пътна и улична мрежа с обща дължина 6.60км. и тротоари с обща дължина 6.85 км.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

31.03.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5000 лева /пет хиляди лева/. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 2% от прогнозната стойност на договора за изпълнение без ДДС . Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Чепеларе или чрез банков превод по банкова сметка на община Чепеларе IBAN:BG18CREX92603316074500 BIC:CREXBGSF, ТБ „ТОКУДА БАНК”АД, офис Чепеларе , или банкова гаранция. При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”: тя трябва да е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Чепеларе, в зависимост от претендираното обезщетение; с нея банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Чепеларе, в случай че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнението на обществената поръчка в законовия срок. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „банкова гаранция”: тя трябва да е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Чепеларе, в зависимост от претендираното обезщетение; с нея банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Чепеларе, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т. IV.3.7 от настоящото обявление, а срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение – най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл. 61 и 62 от ЗОП. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината, определени в ЗДБРБ за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за зимни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година, 2014/2015 и 2015/2016г. При изготвяне на ценовите предложения участниците следва да се съобразят със следните максимално допустими единични цени по видове дейности, както следва: - Цена за снегопочистване – до 55,00 лв/час без ДДС. - Цена за опесъчаване ръчно – до 35 лв./км. без ДДС - Цена за опесъчаване машинно – до 30 лв./км. без ДДС - Цена за почистване на тротоари - до 15 лв./час Цената на опесъчаване включва и материалите пясък и сол без ДДС Участник, чието ценово предложение надхвърля съответна горепосочена стойност за изпълнение на отделен вид дейност, ще бъде отстранен от участие. Разплащането на изпълнените видове и количества работи ще се извършва по банков път в български лева на базата на оферираните единични цени на километър за извършване на дейностите от определения за изпълнител участник при условията, подробно описани в проекта на договор – по образец, неразделна част от документацията за участие. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството Те следва да съдържат следната задължителна информация: Получател: Община Чепеларе гр. Чепеларе 4850, ул.“Беломорска”, № 44Б ЕИК: 000615164 МОЛ: Тодор Костадинов Бозуков на документа, дата, място Получател: Тодор Бозуков или друг нотариално упълномощен представител на Община Чепеларе.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - по образец съгласно приложение 1; 3. Регистрационни документи на участника:3.1. Заверено от участника копие от документа за регистрация, актуално състояние и БУЛСТАТ или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; 3.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.3. Нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД.Забележка: Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения регистрационните документи се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, регистрационните документи се представят и от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. С документа за създаване на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Участникът прилага документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние и Булстат единствено в случай че не е посочил ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата – ако е приложимо 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, а именно документите по раздел II, т. 1 от указанията. 6. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, а именно документите по раздел II, т. 3 от указанията. 7. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие. 8. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката по образец съгласно приложение (ако такъв ще бъде използван) № 7 9. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – по образец съгласно приложения №№ 8 и 9. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец съгласно приложение № 11. 11. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 5. 12. Декларация от участника, че е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката и с документацията за участие, че ще спазва всички условия, необходими за участие и изпълнение на поръчката, че няма да разпространява данни, свързани с поръчката, че приема и ще спазва етичните клаузи на обществената поръчка – по образец съгласно приложение № 10) 13. Документ за гаранция за участие – оригинал 14.Документ за закупена документация за участие- копие. 15. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образец съгласно приложение № 2 при съблюдаване изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 16. Ценова оферта – следва да бъде изготвена по образец съгласно приложение № 3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за предходните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: в случай че участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, документите по настоящия пункт могат да не се представят към офертата. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 2. Информация за общия оборот за последните три финансови години - 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - по образец съгласно приложение № 4;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът следва да е реализирал приходи общо за последните три финансови години (2009г., 2010г., и 2011г.) не по-малко от 200 000лв. (двеста хиляди лева)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Списък на техническото оборудване, наличнo и предвиденo за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 6. За собственото техническо оборудване да се представят заверени от участника копия от документи, удостоверяващи правото на собственост - извлечение от счетоводните партиди и/или договори за покупка и/или фактури и/или други еквивалентни документи. За собственото на трети лица техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката, да се представят заверени от участника копия от документи, удостоверяващи, че то е на негово разположение за срока на действие на договора за изпълнение на настоящата поръчка /документи за собственост и документи, установяващи основанието за ползване от участника/. За моторните превозни средства да се представят и заверени копия от регистрационни талони и контролни талони за извършени годишни технически прегледи, удостоверяващи изправността на моторните превозни средства към крайната дата за подаване на офертите.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът трябва да разполага със следната минимално изискуема специализирана техника, както следва: •Колесен багер за снегопочистване – 2 броя; •Високопроходим автомобил до 20т. за почистване на сняг – 1 брой; •Челен товарач – 2 броя; •Специализиран автомобил с висока проходимост с гребло и устройство за опесъчаване – 1 брой; •Автомобили – бордова или самосвал 2 броя; •Верижен трактор с гребло 2 броя; •Собствено или наето депо за пясък и механизация с помещение за денонощно дежурство на територията на к.к. Пампорово /представя се документ за собственост или договор за наем на депото и помещението/;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Срок на отсрочено плащане; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.11.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска” № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до крайния срок за закупуване на документация за участие съгласно т. IV.3.3 от обявлението за обществената поръчка. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка след предварително писмено заявление до възложителя на факс: 03051/8279, съдържащо реквизити за издаване на фактура, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията, към което заявление се прилага копие от платежен документ за внесена невъзстановима сума за закупуването на документацията по долупосочената банкова сметка на възложителя в указания размер. Документацията за участие, съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП, може да се закупува до 10 (десет) календарни дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска” № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа. Цената на документацията е 25.00 лева /десет лева/ с ДДС. Сумата от 25.00 лева /двадесет и пет лева/ може да бъде платена в брой на касата в административната сграда на община Чепеларе на горепосочения адрес в момента на закупуване на документацията или да бъде внесена по банков път на следната банкова сметка на община Чепеларе: ТБ “ТОКУДА БАНК” АД, офис Чепеларе, банкова сметка BG18CREX92603316074500 банков код CREXBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
20.11.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.11.2012 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Общинска администрация гр. Чепеларе, намираща се в гр, Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел – след удостоверяване на посоченото качество. Присъстващите лица вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

юли-септември 2016г.

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

След провеждането на процедурата по избор на изпълнител за извършване на дейността и сключването на договор с избрания участник, същия трябва да снабди техниката, с която ще се извършва дейността с GPS система за проследяване. 1.На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: 2.1. Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2.2. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.3. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.4. Има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 2.5. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Приложение на минималните изискванията за допустимост към участниците спрямо подизпълнител и обединение, което не е юридическо лице: 2.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат пропорционално съобразно вида и дела на тяхното участие, и по-точно: 2.1.1. Минималните изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците се отнасят към подизпълнителя/ите пропорционално съобразно вида и дела на участие. 2.1.2. Минималните изисквания към техническите възможности на участниците се отнасят към подизпълнителя/ите пропорционално съобразно вида и дела на участие. 2.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания към икономическите, финансови и технически възможности на участниците се прилагат към обединението като цяло. 3.Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на услугата, при което да е налице потребност повторно възложените дейности да се извършат от същия изпълнител, да възложи повторните работи чрез процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Възложителят си запазва правото да определи точната стойност на повторното възлагане в рамките на допустимата по закон прогнозна стойност за избор на процедура, предвидена при определяне на стойността на настоящата поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка съобразно следващите разпоредби на чл.120 и сл. от ЗОП. 2. Решенията по т. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т.1. 4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 4.1. Изтичането на срока по чл. 27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. 4.2. Получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 4.3. Публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 5. Срокът за обжалване на решението по 4.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 5.1. Жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението. 5.2. Документацията не е публикувана едновременно с обявлението. 5.3. Документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 6. Жалбата по т.3 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 7. Жалба може да се подава от: 7.1. Всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4.1, 4.3, 5 и 6 7.2. Всеки заинтересован участник - в случаите по т.4.2 и 6. 8. В срока по т.4.1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 9. В случаите по т.4.1 и 4.3, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 10. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". 11. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т.10, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 12. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ