00447-2012-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: www.registryagency.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Николай Нанев, България 1111, гр. София, Тел.: 029486 214, E-mail: nikolai.nanev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.registryagency.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация и офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания 1. Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация за нуждите на Агенцията по вписвания” 2. Обособена позиция № 2: “Доставка и монтаж на офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: София и страната
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката включва: Предварителна подготовка на помещението за монтаж; Доставка; Монтаж; Тестване на съоръжението; Обучение за работа; Гаранционен сервиз.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка, монтаж и гаранционен сервиз на два броя прецизни климатизатори резервирана конфигурация за нуждите на сървърното помещение на Агенция по вписванията. Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на офис климатизатори с работен обем 12000 и 18000 Btu/h при заявка и до изчерпване на предвидената сума.

Прогнозна стойност без ДДС
75000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се изисква. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN BG39 CREX 9260 3314 5487 00, BIC: CREX BGSF в „Токуда банк"АД, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва след представяне на надлежно оформена фактура и подписан приемо-предавателни протоколи за извършени доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Производителят на техниката, както и упълномощеният от него или доставчика сервиз, трябва да бъдат сертифицирани по стандарта за качество ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Участникът трябва да притежава сертифицирани инженери за извършване на монтажа и гаранционата поддръжка на съответното оборудване.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: o Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите за периода 2010 – 2011 г., одитно становище, ако е приложимо. Документът се представя копие, заверено от участника. Не се изисква представяне, ако същите са обявени в търговския регистър. o Информация за оборота за последните три години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (свободен текст). Документът се представя в оригинал.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал минимален общ оборот от дейността си не по–малко от 100 000 лева общо за последните три години или от датата, на която е учреден – за ОП 1 и 50 000 лева за ОП 2.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За ОП 1: o Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят копие, заверено от участника. o Документ на участника, удостоверяващ въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Документът се представя като копие, заверено от участника. o Списък на екип и сервизна база, данни за сервизната база – адрес , телефон, факс. За ОП 2: o Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен с референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, референциите се представят копие, заверено от участника. o Документ на участника, удостоверяващ въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Документът се представя като копие, заверено от участника. o Списък на екип и сервизни бази, данни за сервизните бази – адрес , телефон, факс.
Минимални изисквания: Участниците е необходимо да отговарят на следните изисквания за ОП 1: Да притежава сертификат за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен /валиден към датата на подаване на офертата/. Кандидатът да е изпълнил най-малко 2/два/ бр. договори за доставка и монтаж на прецизни климатизатори. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на сервизното обслужване на прецизни климатични системи – доказва се с дипломи, сертификати и други документи. Кандидатът да е партньор на фирмата производител – доказва се с съответните документи. За ОП 2: Да притежава сертификат за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен на него /валиден към датата на подаване на офертата/. Да е изпълнил най-малко 2/два/ броя договори за доставка, монтаж и гаранционен сервиз на климатици със сходен обем. Да притежава сервизна мрежа в страната, с оглед осигуряване на своевременно и качествено сервизно обслужване. / да приложи съответен списък / Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на сервизното обслужване на климатичните системи, доказан със съответен документ/диплома, сертификат и др./ Други удостоверения и сертификати за правоспособност, необходими за продажба и сервизно обслужване на климатични инсталации.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.10.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие в размер на 5 лв. трябва да бъде преведена по банков път по следната сметка: ТБ „Токуда банк” АД, IBAN BG52 CREX 9260 3114 5495 01, ВIC: CREXBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.10.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.10.2012 г.  Час: 14:00
Място

ул. Елисавета Багряна 20, Агенция по вписванията

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.09.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция : “Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация за нуждите на Агенцията по вписвания”
1) Кратко описание

Предварителна подготовка на помещението, доставка, монтаж въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя прецизни климатизатори.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации

3) Количество или обем

Предварителна подготовка на помещението, доставка, монтаж въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя прецизни климатизатори.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Доставка и монтаж на офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания”
1) Кратко описание

Доставка и монтаж при необходимост и след предварителна заявка на офис климатизатори с работен обем 12000 и 18000 Btu/h за нуждите на Агенция по вписванията в страната.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации

3) Количество или обем

Доставките се извършват до изчерпване на предвидената сума в размер на 25 000лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12