Версия за печат

00447-2012-0007

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Венелин Иванов, България 1111, София, Тел.: 029486 102, E-mail: venelin.ivanov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: www.registryagency.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенция по вписванията” при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника, UPS; Обособена позиция 2: Сървъри, масиви за съхраняване на данни и друга информационна инфраструктура; Обособена позиция 3: Активно и пасивно мрежово оборудване.”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: Съгласно описани адреси в техническото задание.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на цялостно абонаментно поддържане техника, собственост на възложителя, със модели и местонахождение, посочени в техническото задание за съответната позиция, представляващо неразделна част от документацията за участие в процедурата. Избраният за изпълнител се задължава да извършва абонаментна поддръжка и на новозакупена техника попадаща в предмета на обществената поръчка, но извън полето на гаранционното обслужване. За нея договорът влиза в сила от деня, следващ извършването на монтажа и пускането им в експлоатация и изтича с изтичането на срока на договора.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50323100, 50322000, 30120000, 30214000, 30213000

Описание:

Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства
Услуги по поддържане на персонални компютри
Оборудване за фотокопиране и за офсетов печат
Компютърни работни станции
Персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Услугата се предоставя за техника разположена в териториалните свена на възложителя в цялата страна, съгласно списъци посочени в техническото задание и включва цялостно абонаментно поддържане техника, собственост на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
260000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1400 (хиляда и четиристотин) лева за ОП 1, 700 /седемстотин/лв. за ОП 2 и 500 /петстотин/лв. за ОП 3. Гаранцията се внася с оглед позицията за която участва кандидатът. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка IBAN BG 39 CREX 9260 3314 5487 00, BIC: CREXBGSF, Токуда банк. Ако участникът избере да представи банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по - малък от 15 дни след изтичане срока на валидност на офертата. В банковата гаранция следва да бъдат посочени условията, при които тя може да се задържа и да се пристъпи към упражняване на правата по нея. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и се представя о избрания изпълнител към момента на сключване на договора, с валидност съгласно клаузите на същия.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията на договорите.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато не е приложен договор за създаване на обединение/дружество/консорциум, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни, физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение/дружество/консорциум, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението/дружеството/консорциума като цяло. В случай, че участникът участва като обединение/дружество/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: да покрива предмета на настоящата обществена поръчка; да е определен представител, който ще подписва документите; да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка; да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора, както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта; Когато не е приложен договор за създаване на обединение/дружество/консорциум, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите за периода 2010 – 2011 г., одитно становище, ако е приложимо. Документът се представя копие, заверено от участника. Не се изисква представяне, ако същите са обявени в търговския регистър. Информация за оборота за последните три години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (свободен текст). Документът се представя в оригинал.
Минимални изисквания: Минимален оборот от дейност сходна с предмета на обособената позиция за последните 2 (две) години (2010 и 2011 години) не по-малък от: o За ОП 1 – 280 000 /двеста и осемдесет хиляди/лв. o За ОП 2 – 140 000 /сто и четиридесет хиляди/лв. o За ОП 3 – 100 000 /сто хиляди/лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: o Списък на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 2 (две) години (2010 и 2011 години), включително стойностите, датите и получателите. o Заверени от участника поне два договора с предмет сходен с предмета на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение представят се в заверено „Вярно с оригинала” копие; o Копие от валиден сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, за конкретната дейност на участника; o Списък с организационна структура и сервизни центрове в зависимост от спецификата на обособената позиция, за която подава оферта, позволяващи да изпълни предмета на поръчката в обема и сроковете. o Декларация или друг документ за наличието на функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали сервизни събития. o Списък на сертифицирани инженери за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с приложени съответни сертификати.
Минимални изисквания: o Участникът следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент; o Участникът да разполага с организационна структура и сервизни центрове в зависимост от спецификата на обособената позиция, за която подава оферта, позволяващи да изпълни предмета на поръчката в обема и сроковете. o Участникът да разполага с функционираща Help-desk система или еквивалент, осигуряваща регистрация и приоритизиране на всички възникнали сервизни събития. o Участникът да бъде официален сервиз на поне един вид от съответната техника по обособената позиция. o Участникът да е изпълнил поне два договора с предмет сходен с предмета на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.10.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие трябва да бъде преведена по банков път по следната сметка: ТБ „Токуда банк” АД, IBAN BG52 CREX 9260 3114 5495 01, ВIC: CREXBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.10.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.10.2012 г.  Час: 14:00
Място

ул. Елисавета Багряна 20, София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомен - от датата на узнаване или датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS”
1) Кратко описание

Осигуряване на хардуерна поддръжка на настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS с максимална прогнозна стойност на поръчката за обособената позиция 140 000 лв. без включено ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване

3) Количество или обем

съгласно техническо задание за изпълнение на обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
140000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Сървъри, масиви за съхранение на данни и друга информационна инфраструктура”
1) Кратко описание

осигуряване на поддръжка на сървъри, масиви за съхранение на данни и друга информационна инфраструктура с максимална прогнозна стойност в размер на 70 000лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30236200

Описание:

Оборудване за обработка на данни

3) Количество или обем

осигуряване на поддръжка на сървъри, масиви за съхранение на данни и друга информационна инфраструктура за срок от една година.

Прогнозна стойност, без ДДС
70000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Активно и пасивно комуникационно/мрежово оборудване”
1) Кратко описание

Осигуряване на поддръжка на активно и пасивно комуникационно/мрежово оборудване за срок от една година.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32420000

Описание:

Мрежово оборудване

3) Количество или обем

Осигуряване на поддръжка за срок от една година. прогнозна стойност 50 000лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12