Версия за печат

00737-2012-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавен фонд "Земеделие", бул. "Цар Борис III" № 136, За: Мария Ламбрева - юрисконсулт в дирекция "ОП", Република България 1618, София, Тел.: 02 8187274, E-mail: Mariya_Lambreva@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dfz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dfz.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Земеделие

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – втори транш"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставянето на максимално количество хранителни продукти, произведени или закупени от пазара на Съюза за нуждите на най-нуждаещите се лица до областните складове на Българския червен кръст (БЧК) на територията на страната.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15831000, 03221210

Описание:

Захар
Фасул


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
11321200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 44 - 071877 от 03.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 83 - 136285 от 28.04.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 01-6500/8548 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – втори транш", обособена позиция 1: „Доставка на захар кристална - I-во качество до складовете на Български червен кръст за разпределение на лица в неравностойно положение ”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.07.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Фантастика" 95 - Георги Цанков", ул. "Брезовско шосе" 176 В, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 969796, E-mail: tzankov@trokaderofood.com, Факс: 032 969795

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5394000 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 01-6500/8549 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции- план 2012 – втори транш", позиция 3: „Доставка на фасул зрял - I-во качество до складовете на Български червен кръст за разпределение на лица в неравностойно положение ”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.07.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Фантастика 95 - Георги Цанков", ул. "Брезовско шосе" 176 В, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 969796, E-mail: tzankov@trokaderofood.com, Факс: 032 969795

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5927200 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2012 на Комисията от 09 март 2012 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010 Благотворителните операции се регулират с: - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза; - Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси най-нуждаещи се лица.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ