00396-2012-0002

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Строителство


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00396-2012-0002

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Строителство

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Строително-ремонтни работи по реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе по инвестиционни проекти на община Борово, финансирани от ДФЗ по мярка 321 на ПРСР 2007-2013г. по договори за безвъзмездна финансова помощ по обособени позиции по населени места.


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.3) Решение на възложителя, което е отменено/обявено за нищожно

Решение за откриване

номер на решението

199

от

14.08.2012 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.08.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на община Борово