Версия за печат

00087-2012-0057

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. Московска №33, За: Таня Кирилова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: tkirilova@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: Дирекция " Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Комплексно изследване (социологическо изследване, фокус групи, интервюта) и изготвяне на анализи по проект „ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Комплексно изследване (социологическо изследване, фокус групи, интервюта) и изготвяне на анализи по проект „ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г., в т.ч. • Набиране на статистическа и социологическа информация по идентифицирани теми (минимум 12 тематични области). Използваната методика включва социологически количествени проучвания с подсилени извадки по демографски характеристики във всеки от 24 района на София, фокус групи (минимум 24), набор на статистически данни и статистически анализ. • Изготвяне на анализи и прогнози на база на събраната информация (минимум 12 доклада, минимум 80 страници за доклад (стандартна машинописна страница) .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79300000, 79400000

Описание:

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Набиране на статистическа и социологическа информация по идентифицирани теми (минимум 12 тематични области). Използваната методика включва социологически количествени проучвания с подсилени извадки по демографски характеристики във всеки от 24 района на София, фокус групи (минимум 24), набор на статистически данни и статистически анализ. Изготвяне на анализи и прогнози на база на събраната информация (минимум 12 доклада, минимум 80 страници за доклад (шрифт11, Times New Roman, Разстояние между редовете – единично) .

Прогнозна стойност без ДДС
160000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1600 лева (хиляда и шестстотин лева), представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. Гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора, представена в една от горепосочените форми. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя, както следва: 1. авансово плащане в размер до 20% (двадесет процента) от предложената цена в срок до 30 (тридесет) работни дни от подписване на договора и след представяне от Изпълнителя на фактура 2. окончателно плащане 80% (осемдесет процента) от общата стойност на договора в срок до 30 (тридесет) работни дни от представянето на : - окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнени задачи и - фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1 буква "а"-"д", т.2, т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. В случай, че Участникът участва като обединение се представя споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделнo за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В споразумението за обединение трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2.Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията за икономически и финансови възможности и за технически възможности към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на ОПР, заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. В случай, че участникът е физическо лице се представя копие от годишната данъчна декларация за последните три години. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. 2. Информация за оборота от услуги, сходни на предмета на настоящата процедура за последните три години (2009, 2010 и 2011г.) Под „услуги сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги в областта на подготовката на нормативни, планови и стратегически документи и анализи и/или услуги за изготвяне на социологически проучвания, фокус – групи, набиране и систематизиране на информация, създаване на бази данни, изготвяне на анализи и прогнози.
Минимални изисквания: Участниците трябва да са реализирали оборот от предоставяне на услуги с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер не по-малък от 320 000 лева (триста и двадесет хиляди лева). Под „услуги сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги в областта на подготовката на нормативни, планови и стратегически документи и анализи и/или услуги за изготвяне на социологически проучвания, фокус – групи, набиране и систематизиране на информация, създаване на бази данни, изготвяне на анализи и прогнози.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Доказването на опита се извършва с представяне на списък на основните договори за подобни услуги (с посочени предмет на договора, дата на изпълнение, стойност, възложител, брой респонденти - за социологическите изследвания) изпълнени през последните три години, придружен от референция, заедно с приемо-предавателни протоколи /или др. документи, удостоверяващи изпълнението/ към всеки от договорите, посочени в списъка, с които участникът доказва изискването за опит. 2.За доказване на изискванията по букви „А” – „Г” за всеки експерт се прилагат: 1) копие на диплома, 2) професионална автобиография, 3) трудова/ осигурителна книжка/ референции или други документи, доказващи съответствие с изискването на Възложтеля за професионален опит и 4) декларация за ангажираност на експерта за периода на изпълнение За доказване на изискването по буква „Д” се прилага копие на/ връзка към поне 2 публикации от членове на предложения екип в област сходна на предмета на настоящата обществена поръчка в електронни и/или печатни медии от страната и/или чужбина 3.Прилагат се: А) поименен списък с телефони на поне 30 анкетьори в София; Б) методика на извадка; В) методика за проследяване и контрол на изпълнението на теренната работа. 4.Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в областта социологическите изследвания и анализи в социалната и политическата област.
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да има опит в извършването на подобни услуги: за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил най-малко 1 договор в областта на услуги свързани с подготовката на нормативни, планови и стратегически документи и анализи и най-малко 2 договора в областта на услуги за изготвяне на социологически проучвания, фокус – групи, набиране и систематизиране на информация, създаване на бази данни, изготвяне на анализи и прогнози, всеки от които с извадка минимум 1000 респондента. 2. Всеки участник трябва да докаже, че разполага с управленски и експертен капацитет, като докаже, че в екипа си има: А) Ръководител: магистър (или еквивалентна образователна степен) социология, минимум 7 години опит в областта на социологическите проучвания и минимум 5 години опит в областта на управлението на хора и/или проекти. Б) Експерт социология: магистър (или еквивалентна образователна степен) социология, минимум 5 години опит в разработването на методология за социологически проучвания. В) Експерт статистика: бакалавър или магистър (или еквивалентна образователна степен) статистика, минимум 5 години опит в статистиката. Г) Експерт политики: висше образование - социални, стопански, политически, правни и/или хуманитарни науки, минимум 5 години опит в областта на публични политики, опит в разработване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС или други донорски програми. Д) Минимум 2 публикации от членове на предложения екип в област сходна на предмета на настоящата обществена поръчка в електронни и/или печатни медии от страната и/или чужбина 3. Всеки участник трябва да докаже, че разполага с необходимото експертиза за осъществяване на обществената поръчка, като докаже че: А) Разполага със собствена анкетьорска мрежа от минимум 30 анкетьора. Б) Разполага с минимум една разработена методика на извадка. В) Разполага с минимум една разработена методика за проследяване и контрол на изпълнението на теренната работа. 4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в сферата на социологическите изследвания и анализи в социалната и политическата област.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 473678 от 05.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.08.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на обнародване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.09.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.09.2012 г.  Час: 10:00
Място

ул. "Московска" 33

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко два дни преди тяхното отваряне. Участниците ще бъдат уведомени предварително и по посочения в офертата електронен адрес.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ