Версия за печат

00338-2012-0011

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Добрин Младенов Дoбрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Дирекция "Правно и нормативно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Севдалина Карачанова, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618303

Място/места за контакт: Фронт - офиса на Община Разград

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Райна Маринова, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: Деловодство на Община Разград

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Рехабилитация и текущи ремонти на пътища от общинската пътна мрежа на територията на община Разград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Общински път RAZ 1118/II-49 /Разград - Кубрат/ / - гара Разград - Раковски/ Общински път RAZ 2110/RAZ 1113 /Разград - Дянково/ / - Депо за битови отпадъци - жп прелез Ясеновец/ от км 6+200 до км 7+632; други участъци от общинската пътна мрежа при възможност за финансиране.
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка обхваща изпълнението на строително - монтажни работи свързани с рехабилитация и текущи ремонти на пътища от общинската пътна мрежа RAZ 1118/II-49 /Разград - Кубрат/ / - гара Разград - Раковски/; Рехабилитаия на общински път RAZ 2110/RAZ 1113 /Разград - Дянково/ / - Депоза битови отпадъци - жп прелез Ясеновец/ от км 6+200 до км 7+632; други участъци от общинската пътна мрежа при възможност за финансиране. Предвидено е отстраняването на разрушения и деформации по пътищата, чрез извършване на изкопни работи, полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, банкети и други пътни принадлежности и отводнителни съоръжения, извозване на строителни отпадъци, временна организация на движението, при изпълнение на строително монтажните работи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Път от общинската пътна мрежа RAZ 1118/II-49 /Разград - Кубрат/ - /гара Разград - Раковски/; път от общинската пътна мрежа RAZ 2110/RAZ 1113 /Разград - Дянково/ - /Депоза битови отпадъци - жп прелез Ясеновец/ от км 6+200 до км 7+632; други участъци от общинската пътна мрежа при възможност за финансиране, съгласно единични цени.

Прогнозна стойност без ДДС
169833 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие в процедурата е 1000 лв. /хиляда лева/, под формата на банкова гаранция или парична сума, която се внася по банков път, по следната набирателна сметка на Община Разград: IBAN: BG77TTBB94003319023653 BIC: TTBBBG22 ПРИ ЕКСПРЕСБАНК АД Ако гаранцията за участие се представя във формата на парична сума, в съответния платежен документ се изисква да бъде записано "Гаранция за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация и текущи ремонти на пътища от общинската пътна мрежа на територията на община Разград". Гаранцията се задържа и освобождава по реда на Закона за обществените поръчки. 2. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от стойността на обществената поръчка. Гаранцията се внася при подписване на договор с Участника, определен за изпълнител, в избрана от него форма - безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност посочен в проекта на договора или парична сума, внесена по сметка на Община Разград: IBAN: BG77TTBB94003319023653; BIC: TTBBBG22 ПРИ ЕКСПРЕСБАНК АД Ако гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, в съответния платежен документ се изисква да бъде записано "Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет "Рехабилитация и текущи ремонти на пътища от общинската пътна мрежа на територията на община Разград". Гаранцията се задържа и освобождава по реда определен в договора. 3. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се изпълнява до размера на средствата по бюджета на Община Разград при условия и начин, регламентирани в проекта на договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП Възложителят отстранява Участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I Плик № 1 "Документи за подбор" 1. Попълнен образец на Оферта - Образец № 1. 2. Списък на документите съдържащи се в офертата - Образец № 2; 3. Копие от документа за регистация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато Участника е физическо лице; Когато Участник в процедурата предвижда използване на подизпълнители, този документ се представя от всеки подизпълнител. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, този документ се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4. При Участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 5.Изрично нотариално заверено Пълномощно /оригинал/ относно лицето/лицата, в случай че офертата не е подписана от законния представител на Участника. 6. Документ за закупена документация /оригинал или заверено копие/ 7. Документ за внесена гаранция за участие 8.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП - Образци №9, №10 и №11. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1,4,5,6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1 т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец № 14. Декларацията по чл. 56, ал.1, т.11 се представя само от Участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство. 10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника по чл. 50 от ЗОП, посочени в документацията и обявлението за обществена поръчка. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1,4,5,6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за Участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т.6. 11. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участника по чл. 51 от ЗОП, посочени в документацията и обявлението за обществена поръчка. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1,4,5,6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за Участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т.6. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 19 13. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, видовете работи и дела за тяхното участие, ако Участникът предвижда подизпълнители или че Участникът няма да ползва подизпълнители - Образец № 12 и Декларация/и от подизпълнителите за съгласие за участие в изпълнение на поръчката - Образец № 13. 14. Декларация за запознаване с мястото на изпълнение на поръчката - Образец № 15 15. Проект на договор – с попълнени данни на Участника, подписан и подпечатан. II. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 16. III. Плик № 3 "Предлагана цена" 1. Ценова оферта - Образец № 17. 2. Приложение № 1 към ценовата оферта - Образец № 18.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен счетоводен баланс или някоя от съставните му части за предходните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. 2.Справка (по образец3) за оборота, реализиран от строителство за предходните три години ( 2009, 2010 и 2011 ). 3.Заверено копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е реализирал общо нетна печалба (т.е. положително число различно от нула) за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. За последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) участниците да имат реализиран оборот от строителство общо най-малко 500 000 лв. с ДДС. 3. Участникът да има застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък ( по образец4) на основните поръчки от подобен характер - в областта на пътното строителство ( ново строителство, реконструкция и рехабилитация на улици и пътища и принадлежности към тях), извършени през последните пет години, считано от крайната дата за предоставяне на офертите, с приложени препоръки за добро изпълнение на договорите, с които се покрива минималното изискване по т.1 от минималните изисквания за техническите възможности на участниците. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.Списък на ключовия персонал за изпълнение на поръчката ( по образец 5). Заедно със списъка за всеки член се представя CV (по образец 6) и заверено/и копие/я от документи за образование и професионална квалификация ( дипломи, професионални сертификати, удостоверения и/или др., които са приложими). Относно вида на трудово-правните отношения на ключовия персонал с Участника се прилагат или копия от трудови книжки /Личните данни - ЕГН и др., които са обект на защитена информация, в представените копия да се заличат/, или еквивалентен документ доказващ трудовия или осигурителния стаж. 3.Декларация за техническото оборудване (по Образец 7), за изпълнение на обществената поръчка съобразно изискванията на Възложителя. 4. Декларация за осигурена доставка на асфалтови смеси (по Образец 8), за изпълнение на обществената поръчка с приложена обосновка за запазване на температурата на асфалтовата смес при превоза до местополагането съгласно техническите нормативи и съобразно отстоянието, включваща мерки при отстояние до 40 км и при отстояние над 40 км. 5. Копие от документ за регистрацията на участника в Централния професионален регистър на строителя.
Минимални изисквания: 1. Участниците да имат съответстващ предмет на дейност и професионален опит в изпълнението на поръчки в областта на пътното строителство , като имат изпълнен за последните пет години общ обем СМР на обекти със сходен характер (ново строителство, реконструкция, рехабилитация или ремонт на улици и пътища и принадлежности към тях) на обща стойност минимум 500 000 лв. с ДДС. 2. Участниците да разполагат с ключов персонал за организация и изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, както следва: •Технически ръководител на обекта - образование висше или средно специално – строителен инженер или строителен техник, специалност пътно /транспортно строителство или строителство на сгради и съоръжения или еквивалентно /минимум 3 години професионален опит по специалността, от които поне 1 година като технически ръководител на подобен обект/и. •Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд – със съответен валиден сертификат съгласно действащата нормативна уредба. •Отговорник за контрола на качеството – висше или средно специално образование в областта на строителството, минимум 1 година професионален опит. 3.Участикът да има доказана осигуреност с техническо оборудване, включващо основната специализирана техника и механизация за изпълнение на поръчката , в добро техническо състояние, собствена , на лизинг или наета, минимум както следва - по 1 бр.: • Асфалтополагаща машина • Студена фреза за асфалт • Моторна четка • Автогудронатор • Водоноска • Фугорез • Моторна метла • Самосвал • Автогрейдер • Багер • Фадрома • Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки • Вибрационен валяк за асфалт до 2 т. • Вибрационен валяк за асфалт до 10 т. • Пневматичен валяк • Автокран 4.Участниците да имат доказана осигуреност на доставките на асфалтови смеси за изпълнение на поръчката. 5. Участникът да има изискващата се по Закона за Камарата на строителите регистрация в Централния професионален регистър на строителя, за съответстваща на поръчката категория и група строителство. При обединения съгласно чл.3(3) от Закона за камарата на строителите поне един от партньорите в обединението трябва да е вписан в регистъра. При участие на подизпълнители, същите трябва да имат регистрация съобразно работите, които ще изпълняват. Вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.09.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 16 BGN
Условия и начин на плащане

Цялата документация за участие по тази процедура е налична за всички заинтересовани лица и се закупува от Фронт офиса на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, партерен етаж, като на участниците е осигурен пълен достъп по електронен път на адрес: www.razgrad.bg в рубриката „Обществени поръчки”. Работното време на фронт офиса във всеки работен ден е непрекъснато от 08:30 до 17:00 часа. Документацията може да бъде закупена в срок до 10 /десет/ дни преди изтичането на крайния срок за подаване на офертите, посочен в обявлението. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.При закупуване на документацията всеки Участник предоставя адрес,телефон факс, електронен адрес и лице за връзка, които се отразяват в съответен регистър. При писмено поискване от заинтересовано лице, придружено от: име на участника, БУЛСТАТ/ЕИК /което е приложимо/, телефон, факс и е-адрес, данни за издаване на фактура, административен адрес за изпращане на документацията с посочване на пощенския клон на населеното място, копие на документа за внесена сума в размер, равен на определената цена на документацията за участие, възложителят може да я изпрати за сметка на лицето отправило искането. Заплащането на документацията се извършва в брой в стая 404 /счетоводство/ на Община Разград, или по банков път. Банкова сметка на Община Разград за заплащане на документацията за участие по банков път IBAN: BG16TTBB94008419023530 BIC: TTBBBG22 КОД: 447000 ИМЕ НА БАНКА: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД КЛОН РАЗГРАД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.09.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.09.2012 г.  Час: 10:00
Място

Зала 102 в административната сграда на Община Разград, на адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37 А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ могат да присъстват при отварянето на офертите, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществени поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, Дирекция "Правно и нормативно обслужване", бул. "Бели Лом" № 37А, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ