Версия за печат

00087-2012-0043

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, София, Столична община, Област София-град, р-н Оборище, ул. Московска №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ХАБИТАТИ ТИП ВЛАЖНИ ЗОНИ И ВИДОВЕ С ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКА ЛЕСНОВСКА (В РАЙОНА НА С. НЕГОВАН)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Столична община
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с.Негован)”, в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие” със следните поддейности: Поддейност 1. Предпроектни проучвания и проектиране на възстановителни дейности в района на кариерни езера при с. Негован. Поддейност 2: Възстановителна фаза (техническо и биологично възстановяване на местообитания и видове) и Поддейност 3: Ре-интродукция на редки видове растения и животни с европейско значени.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45110000

Описание:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно посочената прогнозна стойност

Прогнозна стойност без ДДС
1172080 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя; Гаранциите за участие и изпълнение като депозит на парична сума, се внасят по следната банкова сметка на Столична община: Общинска банка АД, клон Врабча, IBAN BG 72 SOMB 9130 33330083 01, BIC: SOMBBGSF. В нареждането за плащане следва да бъде посочено за коя обществена поръчка се отнася гаранцията. 2. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева. При избор на гаранция за участие – Банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договорa е 3% (три процента) от стойността на договорa, без ДДС. Валидността на банковата гаранция за изпълнение е в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по Договора за обществена поръчка са, както следва: авансово плащане в размер на 20% – 30 дни след подписване на договора; Първо междинно плащане в рамер на 30% - 6 месеца след подписване на договора и след успешно приключване на поддейности: 2.1.1. ППП, 2.1.2. Техническо проектиране; 2.1.3. Изготвяне на залесителен план и 2.1.4. Изготвяне на зарибителен план; Второ междинно плащане в размер на 30% - 18 месеца от подписване на договора и след приключване на поддейности: 2.2.1. Техническо възстановяване на местообитания, и 2.2.3. Почистване и извозване на нерегламентирани отпадъци; Окончателно плащане в размер на 20% - 24 месеца от подписване на договора и окончателното приключване и приемане от Възложителя на всички дейности по изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Липса на декларации или наличеие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1,2,3, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 5 и ал. 5, т.1, 2 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания за Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3. от обявлението се прилагат комулативно за обединението като цял. Участниците в процедурата трябва да представят: 1.Регистрационни документи на Участника: •единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); •документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде представен в официален превод на български език, Същия следва да бъде издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличноста на закония/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •датата на издаване на удостоверението за актуално състояние или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка. •В случай, че Участникът участва като обединение се представя оригинал или нотариално заверен препис на договора за обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Договорът за обединение задължително следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора за обществена поръчка, и на поетите от Обединението задължения, до окончателното му изпълнение, и всички членове на обединението се задължават да останат в него за целия период на изпълнение на Договора за обществена поръчка. 2.Декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от ЗОП; 3.При участие на подизпълнители, всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да представи документите по чл.56, ал.2 от ЗОП, в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Информация за общия оборот и оборота от договори за строителство, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) с посочване на оборота за всяка година поотделно, по образец – в оригинал. 2. Заверени от участника копия на годишните финансови отчети за последните три финансови години - 2009, 2010 и 2011 г.; физическите лица следва да представят заверено копие от Годишните си данъчни декларации за последните три години; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Информацията за оборотите се представя от всеки от участниците в обединението.
Минимални изисквания: А) Размерът на оборота на дейността на участника трябва да е минимум 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) лева, общо, за последните три години: 2009, 2010 и 2011 г; Б) Да имат оборот от договори за строителство, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка: 1 172 080 лева, общо, за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) Под „договори за строителство, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка" се разбира: дейности, свързани с изпълнение на предпроектни проучвания, проектиране или възстановяване на влажни зони; изпълнение на проекти, свързани с биологично разнообразие; изпълнение на проекти, свързани с води и прилагане на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС. • При участие на Обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като цяло. • При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на дейностите от обекта на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация за изпълнени договори за строителство със сходен на поръчката предмет, съгласно образец – в оригинал; 2.Заверени от участника копия на поне 3 референции за добро изпълнение (съгласно представената справка-декларация); Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Информацията за договорите се представя от всеки от участниците в обединението. 3. Справка-декларация за образованието, квалификацията и опита на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката съгласно образец – в оригинал 4. Автобиографии на всички предложени експерти съгласно образец – в оригинал; 5. Дипломи за завършено образование - степен и специалност, доказващи наличие на изискваното образование – копия, заверени от Участника; 6. Трудови, служебни и/или осигурителни книжки, изпълнени проекти и договори, референции, удостоверения, сертификати и др., доказващи наличие на професионален опит, съобразно изискванията на Възложителя - копия, заверени от Участника; 7. Декларации за ангажираност на всички експерти съгласно образец – в оригинал.
Минимални изисквания: Участникът следва: 1. да има изпълнен най-малко 1 проект, свързан с предпроектни проучвания, проектиране или възстановяване на влажни зони; 2. да има изпълнени най-малко 2 проекта, свързани с биологично разнообразие; 3. да има доказан опит в проекти, свързани с води и прилагане на Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС. 2. Участникът следва да разполага със следния екип от експерти:1. Ръководител на експертния екип: Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен) в областта на природните науки (биология и др.), и/или икономика, и/или технически науки; Отлични познания на нормативната уредба, касаеща околна среда, биологично образование и води; Много добри комуникационни, организаторски и управленски качества; Умения за изготвяне на доклади, способност за разбиране, разработка, обобщение и оценка на документи; Познаване на европейските политики и директиви за води, биологично разнообразие и устойчиво развитие. Изисквания за професионален опит: Най-малко 5 години практически опит в разработване и управление на програми/проекти в областта на управление на водите, биологичното разнообразие или устойчиво развитие; Участие през последните 3 години в изработване/ оценка/анализ на стратегически и планови документи, свързани с околна среда, води, регионално развитие или устойчиво развитие; Опит в изпълнение на проекти, свързани с възстановяване на влажни зони, възстановяване на местообитания или опазване на редки видове (минимум 1 успешно приключил проект). 2. Експерт по биологично разнообразие – орнитолог:1. Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен) в областта на биологичните или екологичните науки;Отлични познания на нормативната уредба, касаеща биологичното разнообразие (минимум ЗБР и Директива за птиците); 2. Изисквания за професионален опит: Най-малко 5 години опит в областта на орнитологията / проекти, свързани с птици (научни, научно-приложни, възстановителни, природозащитни);Участие в минимум 1 проект, свързан с орнитологични оценки/анализи или консервационни дейности за редки видове птици във влажни зони. 3. Екперт по биологично разнообразие – по местообитания (ботаник):Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен) в областта на биологичните или екологичните науки; Отлични познания на нормативната уредба, касаеща биологичното разнообразие (минимум ЗБР и Директива за хабитатите); Изисквания за професионален опит: Най-малко 5 години опит в областта на ботаниката, и/или оценка и изследване на природни местообитания (по ЗБР/Директива за хабитатите) с консервационно значение,Участие в минимум 1 проект, свързан с влажни зони с консервационно значение. 3. Експерт по хидробиология: Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен) в областта на биологичните или екологичните науки; Отлични познания на нормативната уредба, свързана с води (минимум ЗВ и Рамкова Директива за Води);Изисквания за професионален опит: най-малко 5 години опит в областта на хидробиологията (ихтиология/рибна фауна или други биологични елементи за качество, като макрозообентос, водна флора, фитопланктон);Участие в минимум 1 проект, свързан с оценка на екологичен статус/потенциал на повърхностни водни тела (реки или езера) по биологични елементи за качество, съгласно РДВ. Продължава в т.VІ.3.Допълнителна информация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 30
Показател: Обосновка, стратегия и методология на участника; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 467994 от 09.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.08.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00 ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на публикуване на обявлението в електронен вид на сайта на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.08.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.08.2012 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Париж" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от т.ІІІ.2.3. Технически възможности: 5. Експерт проектант, специалност „Водно строителство”: Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше инженерно образование (магистърска степен) по специалности, свързани с водното строителство; Пълна проектантска правоспособност съгласно изискванията на КИПП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) в секция „Водно строителство”. Удостоверението за проектантска правоспособност да е валидно за 2012 г.Изисквания за професионален опит: Минимум 5 години трудов стаж по специалността „Водно строителство”. Неключови експерти: Изпълнителят следва да предложи и други (неключови експерти), които ще работят в предложения от него екип за постигане целите на проекта и очакваните резултати и чиято необходимост произтича от техническото задание и предложената методология за изпълнение. Участникът може да осигури за изпълнението на задачите в обхвата на договора следните неключови експерти: Геодезист (с проектантска правоспособност); Експерт по залесяване – лесоинженер или озеленител; Хидрогеолог; Експерт по хидроморфология; Ихтиолог; Експерт по планове за рекултивация, регионално развитие и устойчиво развитие; Експерт по управление на водите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ