Версия за печат

01058-2012-0001

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Място/места за контакт: Даниела Михайлова Атанасова

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
220000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 1% от прогнозната стойност- 2 200 лева, Гаранция за изпълнение- 2 % от прогнозната стойност - 4 400 лева, Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидата е обединение- неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на МБАЛ-Берковица: IBAN BG29UBBS72221010106619, BIC UBBSBGSF, банка: ОББ-АД клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 90 дни от датата на представяне на офертата. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата е с минимален срок на валидност от 90 дни от изпълнението на договора. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в срок до 90 дни след изпълнение на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева след представянето на фактура, в която са описани видове, количества и стойност на доставените медикаменти. Начин на плащане: плащането се извършва по банкова сметка на изпълнителя, разсрочено- съгласно офертата на кандидата и условията на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Удостоверение за регистрация в Търговския регистър или посочване на ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Документ за регистрация по ЗДДС; Декларация по чл.47, ал.1 , ал.2 , ал.5 от ЗОП - по образец на възлжителя Оферта - по образец на възложителя Възложителят ще отстрани и няма да оценява офертата на кандидат, който представи непълна техническа спецификация, освен ако непълнотата се дължи на обективни обстоятелства - лекарството е спряно от производство или от внос. Допустимо отклонение/непълнота / от броя на лекарствата по техническа спецификация - до 3%. Документ за закупена документация за участие; Документ за внесена гаранция за участие; Документи за лицензии и разрешителни за търговия с лекарства и медикаменти, както и лекарства съдържащи наркотични вещества. Други документи , съгласно условията за участие в процедурата и указанията на възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Годишен финансов отчет за 2011г. Информация за общия търговски оборот и за специализиран оборот от продажба на лекарства за 2009, 2010 и 2011г.- по образец на възложителя;
Минимални изисквания: Общия търговски оборот за последните 3 години - минимум 660 000 лева без ДДС; Специализиран оборот от продажба на лекарства за последните 3 години - 440 000 лв. без ДДС. Общия и специализиран оборот се доказват със справки по образец на възложителя.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Валидни разрешителни и лицензии за търговия с лекарства, включително лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Списък на основните договори за доставка на лекарства за 2009, 2010 и 2011г., придружени с препоръки за добро изпълнение. Справка за собствена или наета складова база на изпълнителя. Справка за собствени или наети транспортни средства.
Минимални изисквания: Участника трябва да разполага с минимум 3 бр. лекотоварни автомобила за транспорт на заявените количества.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 70
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.09.2012 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на касата на МБАЛ-Берковица

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.09.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.09.2012 г.  Час: 14:00
Място

МБАЛ-Берковица, кабинет на управителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Допуснатите до участие кандидати и/или техни пълномощници с нотариално заверено пълномощно.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Методика за оценка: Комплексна оценка: КО = Ц + РПЛ, където КО е комплексната оценка на участник, Ц е оценката на участника по критерия предлагана цена и РПЛ е оценката на кандидата по критерия расрочено плащане. Максималния брой точки, които може да получи участник в процедурата е 100 точки. 1.Предложена цена : относителна тежест 70 точки. Изчислява се по следната формула: Ц= Ц мин / Ц уч Х 70, където Ц мин. е най-ниската цена предложена от участник в процедурата, Ц уч. е цената, предложена от оценявания участник. Цената се формира като средно-аритметична величина от сбора на предложените цени за всички лекарства, разделен на броя на лекарствата по техническата спецификация. 2.Разсрочено плащане - с относителна тежест 30 точки. Изчислява се по следната формула: РПЛ=РПЛ уч / РПЛ мах Х 30, където РПЛ уч е предложения срок за разсрочено плащане от оценявания участник, РПЛ мах е максималния предложен срок от участик в процедурата

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При условията и по реда на реда чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2012 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ