Версия за печат

01050-2012-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Славянска 8, За: Анна Мартулкова, България 1052, София, Тел.: 02 9407321

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономческа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” , при следните обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” , при следните обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
440724 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 30
Показател: техническо предложение; тежест: 70
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2012/S 3 - 004889 от 06.01.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 361 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Провеждане на социологически проучвания и изготвяне на изследователски доклади"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.05.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Естат" ООД, ул."Свети Седмочисленици" №9, ет.6, ап.29, България 1421, София, Тел.: 02 9505515

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 259624 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: 362 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.05.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Естат" ООД, ул."Свети Седмичисленици" № 91 ет.6, ап.29, България 1421, София, Тел.: 02 9505515

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 181100 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

ДА

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнителя:
Дял: 38%
Кратко описание

1. Изработване на всекидневен пресклипинг на публикациите и излъчванията по теми от обхвата на ОП "Конкурентоспособност". 2. Изработване и представяне на архив на пресклипинг на публикациите и излъчванията в наблюдаваните медии по теми от обхвата на ОП "Конкурентоспособност" от 27.09.2007г. до датата на влизане в сила на договора. 3. Изработване и предоставяне на целеви медиен клипинг по искане на възложителя по конкретен повод по тими от обхвата на ОП "Конкурентоспособност".


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Конкурентоспособност"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.06.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ