Версия за печат

00396-2012-0002

BG-Борово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 225 от 28.05.2012 г. 

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, ул. "Никола Вапцаров" № 1А, За: Гергана Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/139/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.borovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. с три обособени позиции: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово"; 2. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”; 3. „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително-ремонтни работи по реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе по инвестиционни проекти на община Борово, финансирани от ДФЗ по мярка 321 на ПРСР 2007-2013г. по договори за безвъзмездна финансова помощ по обособени позиции по населени места.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 199 от 14.05.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-482916
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 93 - 153570 от 16.05.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 396-2012-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

482916

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.05.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри - Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Документи за подбор:

Вместо:

т. 22. "Непопълнен, но подпечатан и подписан на всяка страница от участника проекто-договор."

Да се чете:

т. 22 се заличава.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности, дясна част - Изисквано/и минимално/и ниво/а:

Вместо:

т.4. "Наличие на договори за строителство, изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, сходни с предмета на поръчката и препоръки за добро изпълнение за всеки описан обект."

Да се чете:

т.4. "Наличие на договори за строителство, изпълнени през последните пет години (2007-2011г.) в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, сходни с предмета на поръчката и препоръки за добро изпълнение за всеки описан обект."

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности, дясна част - Изисквано/и минимално/и ниво/а:

Вместо:

т.1.4/ "Специалист по част “Технологична” - висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 3 години;"

Да се чете:

т.1.4/ се заличава.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
08/06/2012 16:30
Да се чете:
11/06/2012 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок на изпълнение на ОП

Вместо:
10/09/2012
Да се чете:
10/09/2013
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на закупуване на документация за участие

Вместо:
28/05/2012 16:30
Да се чете:
01/06/2012 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертата

Вместо:
11/06/2012 10:30
Да се чете:
12/06/2012 10:30
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.4.2) Подаване на жалби:

Да се чете:

"Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, включитeлно и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на ЕС са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата"."

V.9) Друга допълнителна информация:

- В Документацията за участие в раздел "КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ" (стр.38) в Таблицата за оценка по Показател 4 - "Методология", в колона 3 "Точки" в скалата на оценяване навсякъде между посочените цифри вместо тире да чете "или", а в "Разяснения" под същата Таблица в точки от 1 до 4 думата "максимален" се заличава. - В Документацията за участие в поръчката са внесени промените в съответвствие с настоящото решение за промяна и е осигурен достъп в електронен вид до нея по елекронен път на официалния сайт на община Борово www.borovo.org. Променената документация се предоставя безвъзмездно на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна. - С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.05.2012 г. 


Възложител

Трите имена: ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
Длъжност: Кмет на община Борово