Версия за печат

01653-2012-0001

BG-Ловеч: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Ловеч, ул. "Търговска" № 43, За: Венцислав Гатев, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 600003, E-mail: ventsislav.gatev@lovech.government.bg, Факс: 068 600166

Място/места за контакт: Главен секретар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lovech.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lovech.government.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Област Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, вкл.: Логистично обезпечаване на: кръгли маси със социалните партньори на областно и общинско ниво, кръгли маси за представители на бизнеса и браншови организации; дни на отворените врати за граждани и граждански организации; обучение по стратегическо планиране; обучение по изпълнение и финансиране на политики, както и на обучение по наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи; дейности за информация и публичност на проекта - Логистично обезпечаване на пресконференции, Публикации в национална преса, Публикации в регионални и местни печатни и интернет медии, Изработване на банери, Информационни табели, Публикуване на покани към бизнеса за кръгла маса в регионални и местни печатни и интернет медии, Публикуване на покани към гражданите и граждански организации за дните на отворени врати в регионални и местни печатни и интернет медии, Отпечатване на плакати-покани за консултации със заинтересованите страни, Изработване на блокнот, Изработване на химикалки, Изработване на папки, Подготовка на публикации за интернет страниците на администрациите, Заснемане на обзорен 20 минутен филм за проекта, Излъчвания на обзорен филм.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79951000, 79341400, 92111200

Описание:

Услуги по организиране на семинари
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Логистично обезпечаване на обучение по стратегическо планиране – за 62 участника, Логистично обезпечаване на обучение по изпълнение и финансиране на политики – за 62 участника, Логистично обезпечаване на обучение по наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи – за 62 участника, Логистично обезпечаване на кръгли маси със социалните партньори на областно и общинско ниво – 9 бр., Логистично обезпечаване на кръгли маси за представители на бизнеса и браншови организации – 8 бр., Логистично обезпечаване на дни на отворените врати за граждани и граждански организации – 8 бр., Логистично обезпечаване на пресконференции – 2 бр., Публикации в национална преса - 4 бр., Публикации в регионални и местни печатни и интернет медии – 40 бр., Изработване на банери 210/100 см – 2 бр., Изработване на банери 100/70 см – 4 бр., Информационни табели – 4 бр. Публикуване на покани към бизнеса за кръгла маса в регионални и местни печатни и интернет медии – 16 бр., Публикуване на покани към гражданите и граждански организации за дните на отворени врати в регионални и местни печатни и интернет медии – 16 бр., Отпечатване на плакати-покани за консултации със заинтересованите страни – 1500 бр., Изработване на блокнот – 1500 бр., Изработване на химикалки – 1500 бр., Изработване на папки – 1500 бр., Подготовка на публикации за интернет страниците на администрациите – 54 бр., Заснемане на обзорен 20 минутен филм за проекта – 1 бр., Излъчвания на обзорния филм в телевизия с регионален обхват – 2 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
91000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

20.07.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие на стойност 900 лв /деветстотин лева/ в една от следните форми: Депозит на парична сума по сметка на Възложителя - BG79UBBS80023300123233 BIC UBBSBGSF или банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранция за изпълнение /при скл. на договор/ в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя - BG79UBBS80023300123233 BIC UBBSBGSF или банкова гаранция в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор - междинни плащания - при изпълнени и отчетени дейности по съответния етап, след представяне на необходимата доказателствена документация и подписване на приемателно-предавателен протокол за завършен етап от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общият размер на междинните плащания възлиза на не повече от 70% от стойността на договора. Окончателното плащане е в размер на остатъка от стойността, след приспадане на направените междинни плащания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Представят се: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 5. Декларация от членовете на обединението 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие 10. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за общия оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си 2. Заверено копие от отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 /три/ години (2009, 2010 и 2011 г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или приложимото законодателството на страната, в която е учредено чуждестранното юридическо лице.
Минимални изисквания: Общият оборот за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде равен на минимум 270 000 (двеста и седмдесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнени подобни договори за услуги, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на основните експерти, придружен от Биография, подписана от съответния член на екипа; Заверено копие от диплома за завършено образование, за всеки член от екипа; Заверени копия от документи, удостоверяващи професионален опит (копие от трудова книжка, граждански договори, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) за всеки член от екипа; Заверени копия от договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица в екипа и длъжностни характеристики.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 3 /три/ договора с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка: (организиране на събития и информационни кампании) на обща стойност минимум 135 000 лв., за период от 3 /три/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението. Договори в процес на изпълнение не се приемат. 2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, наети на трудов или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, включващ минимум следните позиции: - Ръководител на екипа; - Експерт „Организиране на събития” - Експерт „Медии и връзки с обществеността”. Минималните изисквания към всеки експерт: Образование – висше, специалност медии и комуникации, връзки с обществеността, маркетинг и реклама, журналистика или друга специалност, съотносима към предмета на поръчката; Професионален опит – за ръководител на екипа – минимум 5 години, за останалите експерти минимум 3 години. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Обосновка и стратегия на участника: 1.1.1. Степен на разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация; 1.1.2. Адекватност на оценката на риска; 1.2.1 Съответствие, пълнота и обхват на предложения подход и методика за изпълнение на договора; 1.2.2 Адекватност на дейностите, предложени от участника, съгласно техническата спецификация; 1.2.3 Целесъобразност и ефективност на предвидените мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол.; тежест: 70
Показател: Предлагана цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.06.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща по банковата сметка на Областна администрация Ловеч:ОББ АД, клон Ловеч IBAN: BG79UBBS80023300123233 BIC: UBBSBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.06.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.06.2012 г.  Час: 10:00
Място

Ловеч, ул. Търговска 43

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата, посочени в чл. 68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбата на чл.120, ал.4 от Закона за обществени поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ