Версия за печат

00267-2012-0015

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Петя Гавазова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: sektor_rop@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.plovdiv.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Десислава Зидарова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодството

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един изпълнител

Срок на действие в години

3

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата открита процедура има за цел сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките”. Изградждане на нови или да бъдат основно обновени съществуващите площадки за игра и спорт на открито в съответствие с действащата в страната нормативна уредба и да се осигурят условия за тяхната безопасна експлоатация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на конкретните договори ще се уточнява в зависимост от възникналата необходимост от тяхното възлагане и финансовата обезпеченост. Стойността и честотата на поръчките, които ще бъдат възложени по реда на настоящата процедура ще се определя съгласно разчета за поименно разпределение на капиталовите разходи за всяка година, одобрен от Общински съвет - Пловдив в зависимост от възникналата необходимост и финансовата обезпеченост.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 3000 лева (три хиляди лева), представена в една от следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Гаранциите за изпълнение на отделните договори, сключени въз основа на рамковото споразумение, ще бъде 1% от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за изпълнение на договорите са предвидени по бюджета на община Пловдив.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице посочените обстоятелства в чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: - Заявление за участие; - Документ за закупена документация за участие (копие); - Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; - Административни сведения за Участника; - Регистрационни документи на Участника; - Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка; - Декларации, в съответствие с чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки; - Декларация за участието на подизпълнители; - Декларация от подизпълнител/и; - Декларация, че в офертата на Участника са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; - Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и в проекта на договор; - Доказателства са икономически и финансови възможности съгласно раздел ІІІ.2.2 от настоящото обявление; - Доказателства за технически възможности съгласно раздел ІІІ.2.3 от настоящото обявление; - Изрично нотариално заверено пълномощно, изисква се когато някой от документите в офертата са подписани от лице, което не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация; - Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице) – оригинал; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги; - Техническо предложение по образец; - Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - Копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на балансите и ОПР, заверено от законно представляващия участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат. В случай че участникът е физическо лице се представя копие на годишната данъчна декларация за последните три години. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език; - Справка по образец (Образец № 8) за реализираните приходи от дейности с предмет, аналогичен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.). Информацията се посочва по години; - Копие на справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2009, 2010 и 2011 г. от отчета за приходите и разходите за съответната година или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на справките, заверено от законно представляващия участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат; - Копие на валидна към датата на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като лице изпълняващо строителна дейност за строежи минимум V категория, заверено от законно представляващия участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат.
Минимални изисквания: Минимално изискване за финансови възможности: участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализиран оборот от дейности с предмет, аналогичен на предмета на настоящата обществена поръчка, сумарно за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум 1 000 000 (един милион) лева с включен ДДС. Под предмет, аналогичен на предмета на поръчката са дейности за изпълнение на СМР, свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на изпълнените договори през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) с предмет, аналогичен на предмета на поръчката. - Списък-декларация за екипа от техническите лица, отговарящи за проектирането и изпълнението на поръчката. - Копие на валидно към датата на подаване на офертата удостоверение (с талон към него) за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи с обхват минимум първа група, пета категория.
Минимални изисквания: За изпълнение минималните изисквания на възложителя, участниците трябва да имат минимум: б) 4 броя договори за инженеринг - проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане/ремонт/възстановяване на детски площадки за игра и 1 брой договор за инженеринг - проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане/ремонт/възстановяване на спортни площадки. Към договорите с които покриват минималните изисквания, трябва задължително да са приложени: - препоръки за доброто изпълнение на всеки един от тях. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на проектирането и строителството, както и дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания; - доклади и/или сертификати за контрол от извършени проверки от акредитирани органи за контрол за съответствието на изпълнените детски площадки за игра по приложените четири инженерингови договора с изискванията за безопасност (съгл. чл. 63 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра). Копията на тези доклади и/или сертификати за контрол да бъдат заверени (с гриф „вярно с оригинала”, дата, име, подпис и печат) от упълномощени представители на стопаните на детските площадки по приложените четири договора, възложили проверките на органите за контрол. Участниците трябва да докажат, че разполагат с минимум специалисти, от които: - минимум 1 ландшафтен архитект - с пълна проектантска правоспособност; - минимум 1 строителен инженер; - минимум 1 геодезист с висше или средно специално техническо образование.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Оценка на техническото предложение на участниците; тежест: 20
Показател: Оценка на общия брой подробни игрови функции на детските съоръжения; тежест: 30
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.05.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава от гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, пристройка, стая №73 - Петя Гавазова, след представен документ за закупуването й.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.06.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.06.2012 г.  Час: 17:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, зала №36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуване обявлението за обществената поръчка, документацията за участие е достъпна в електронен вид в профила на купувача на интернет адрес: www.plovdiv.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.05.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ