Версия за печат

00165-2012-0016

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: дежурен по деловодство, България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: дежурен по деловодство, България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”,ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ГРАД ПЛЕВЕН; 2.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БОТЕВГРАД; 3.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ„ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ” ГРАД СОПОТ; 4.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГРАД ПАЗАРДЖИК; 5.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГРАД ГАБРОВО; 6.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГРАД СОФИЯ – СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ”, ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” и ПГМЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: София, Плевен, Габрово, Ботевград, Пазарджик,Сопот
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ГРАД ПЛЕВЕН; 2.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БОТЕВГРАД; 3.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ„ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ” ГРАД СОПОТ; 4.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГРАД ПАЗАРДЖИК; 5.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГРАД ГАБРОВО; 6.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГРАД СОФИЯ – СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ”, ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” и ПГМЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР по всяка обособена позиция.

Прогнозна стойност без ДДС
131520.11 BGN
ІІ.2.2) Опции

Изпълнението на договорите за упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол по всяка обособена позиция са в пряка зависимост от датата на сключване и изпълнениена договорите по СМР. В случай, че поради наложено от обективни причини закъснение в старта на строителството с Акт обр. № 2 предложеният срок за изпълнение на СМР по обособената позиция от спечелилия участник не позволява завършване на възлаганите работи до края на описаните в Приложение Б времеви диапазони, то възложителят може да отложи изцяло или частично (за един или за всички обекти от една или всички обособен позиции) изпълнението на договорените СМР за същия времеви период през следващата година, като изпълнителят е длъжен да го реализира при условията, посочени в офертата му и да удължи валидността на гаранцията си за изпълнение с не по-малко от 12 месеца, което е предпоставка за удължаване сроковете на договорите за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол.

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

12

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е както следва: - за обособена позиция №1 в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.; - за обособена позиция № 2 в размер на 80 /осемдесет/ лв.; - за обособена позиция № 3 в размер на 120 /сто и двадесет/ лв.; - за обособена позиция № 4 в размер на 200 /двеста/ лв.; - за обособена позиция № 5 в размер на 100 /сто/ лв.; - за обособена позиция № 6 в размер на 300 /триста/ лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 2. Гаранцията за изпълнение и за шестте обособени позиции е в размер на 3% от стойността на всеки конкретен договор без ДДС, която се представя преди сключване на конкретния договор, в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от държавния бюджет и Оперативна програма "Регионално развитие", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Плащане: по банков път, в български лева, при следните условия и ред, отразени в договора за обществена поръчка: 1. За изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на …………………… лв.(словом:…………………..) без ДДС и …………………лв.(словом:……………………..) с ДДС, съответстваща на ценовото предложение за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол. 2. Плащанията описани в чл. 6 и чл. 7 от проекта на договора и се извършват както следва: Чл. 6 (1) За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, Възложителят ще заплати на Изпълнителя възнаграждение в общ размер на …………лв. (………………..) лв. без ДДС или …………лв. (………………..) лв. с ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, в това число: 6.1.1. цена за упражняване на строителен надзор, включително и за изготвяне на окончателен доклад в размер на …………лв. (………………..) лв. без ДДС или …………лв. (………………..) лв. с ДДС; 6.1.2. цена за упражняване на инвеститорски контрол в размер на …………лв. (………………..) лв. без ДДС или …………лв. (………………..) лв. с ДДС. (2) Стойността на възнаграждението по предходната алинея е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на изпълнителя за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Чл. 7. Посоченото в чл. 6, ал. 1 възнаграждение ще бъде заплатено от Възложителя на Изпълнителя, както следва: (1) Аванс в размер на …………лв. (………………..) лв. без ДДС или …………лв. (………………..) лв. с ДДС, представляващ 20% от общата цена по чл. 6, ал. 1 – в срок до 7 дни след подписване на протокол обр. 2 за откриване на стр.площадка и представени копия от протокола и фактура. (2) Окончателно плащане в размер на …………лв. (………………..) лв. без ДДС или …………лв. (………………..) лв. с ДДС, представляващо 100% от общата цена по чл. 6, ал. 1, се извьршва след приспадане на стойността на аванса по алинея (1). Срокьт на изплащане е до 10 дни, след представени документи - Акт обр. 15/Приемателно-предавателен протокол за строежа или след издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация /когато такова е приложимо/ и фактура. (3) Всички плащания се извършват по банковата сметка на Изпълнителя след представена от Изпълнителя на Възложителя оригинална фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Периодите, в които е възможно да се реализира поръчката, са специфични за всеки обект и всяка обособена позиция, тъй като произтичат от особеностите на учебния процес във всяко от училищата. Тези периоди са детайлно описани в документацията, като в т. II.3 от обявлението е посочен като период на завършване последния възможен момент за изпълнение на дейности по една от обособените позиции в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Необходими документи за участие в откритата процедура съобразно Закона за обществени поръчки: 1. Плик №1 “Документи за подбор” 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 1.2. Оферта – по образец; 1.3. Административни сведения - по образец; 1.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – по образец; 1.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – по образец; 1.6. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а ако не е пререгистриран в ТР – удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, издадено не повече от 3 месеца преди датата на подаване на офертата. Ако кандидатът е обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност; Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод. 1.7. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ /не се отнася за обединенията и за регистрираните в Търговския регистър търговци/; 1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника; 1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника; 1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП ; 1.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП ; 1.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП ; 1.13. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 1.14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 1.15. Документ за внесена гаранция за участие по шест обособени позиции; 1.16. Документ за закупена документация за участие (копиe); 1.17. Декларация от членовете на обединението - ако е приложима; 1.18. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване); 1.19. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка; 1.20. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението. 1.21. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. 2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”; 3. Плик №3: „Предлагана цена”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи финансовото му и икономическо състояние: 1.Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) – за юридическите лица и едноличните търговци. 2.Справка за общия оборот и оборота от строителен надзор и/или инвеститорски контрол на обекти, сходни с обекта на поръчката на участника за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) - по образец ; 3. копие от застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи финансовото му и икономическо състояние: 1. Кандидатстващите по първа обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката, в минимален размер от 70000 /седемдесет хиляди/ лева с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 2. Кандидатстващите по втора обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката от 25000 /двадесет и пет хиляди/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 3. Кандидатстващите по трета обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката от 35000 /тридесет и пет хиляди/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 4. Кандидатстващите по четвърта обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката от 60000 /шестдесет хиляди/ лева с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 5. Кандидатстващите по пета обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката от 30000 /тридесет хиляди/ лева с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 6. Кандидатстващите по шеста обособена позиция участници трябва за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г да са реализирали минимален оборот от упражнен строителен надзор и инвеститорски контрол за обекти сходни с предмета на поръчката от 90000 /деветдесет хиляди/ лева с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 7. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот от извършен строителен надзор и/или инвеститорски контрол на обекти, сходни с обекта на поръчката на участника за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) - по образец от всички лица в обединението. 8. “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. Застраховката трябва да е валидна минимум 120 /сто и двадесет/ дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.списък на екип от ключови експерти за всяка обособена позиция, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. В представения списък на технически правоспособните физически лица (собствени или наети), ангажирани с обекта на поръчката, поне един от специалистите по съответната проектна част следва да е включен в Основния списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности – Приложение №1 към Лиценза на участника. 2. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден лиценз за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3.Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката,изпълнени през последните три години /2009, 2010 и 2011 г./, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение и копия от издадени Разрешения за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на поне три от договорите. 4. Професионални автобиографии (по образец ) и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника ключови експерти и на ръководните му служители. 5. Декларация (по образец ) от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 6 . Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнени през предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) не по-малко от три договора за упражняване на строителен надзор на обекти сходни с предмета на поръчката за всяка обособена позиция – по образец , придружени с препоръки за добро изпълнение на поне на три от договорите от предишни Възложители с посочени година, стойност и местонахождение на обектите, както и дали същите са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. За всеки, посочен в списъка договор да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни, като: копие на целия договор или извлечение от него, от което, обаче следва да са видни: възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него или други доказателства за изпълнението на договора.Когато участникът е обединение, списъкът се попълва и подписва от всеки един от членовете на обединението, а изискуемите препоръки следва да бъдат неразделна част от представените от отделните членове на обединението. 2. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката /по всяка обособена позиция/ следните ключови експерти: 1.3.1. Ръководител надзорен екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: 1.3.1.1. има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, със строителна инженерна специалност; 1.3.1.2. има минимум 5 години професионален опит по специалността, от които не по-малко от 3 г. опит в строителен надзор; 1.3.2. В състава на технически правоспособните физически лица, определени за изпълнение на предмета на обществената поръчка по всяка обособена позиция, задължително следва да бьдат включени поне по един специалист /съгласно видовете строителни дейности, които ще се извършват /, а именно: Архитект, инженер конструктор /когато е необходим/, инженери по части: Електро, ОВиК, ВиК, МТ с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с минимум 3 г. професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 1 г. опит като строителен надзор. 1.3.2.1. Инженер конструкторът трябва да притежава Удостоверение за пьлна проектантска правоспособност и Удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Констуктивна”. Сьщият трябва да бьде включен в списька на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Забележки: 1. Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции на надзорния екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия надзорен екип). 2. Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. 3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците важат за обединението като цяло. Забележка: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за технически възможности и квалификация. Участникът да е въвел система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 472791 от 29.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.05.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София.При поискване от заинтересовано лице, придружено с документ за закупена документация, възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, на посочен в искането адрес.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.06.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.06.2012 г.  Час: 11:00
Място

Министерство на образованието, младежта и науката

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие", схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

VI.3) Допълнителна информация

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи: 1. документите по чл. 48, ал. 2, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 2. документ за гаранция за изпълнение. 3. лиценз за упражняване на строителен надзор по време на строителството по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ,като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Списък на експертите, които ще изпълняват поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.05.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ” :РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ГРАД ПЛЕВЕН.
1) Кратко описание

1.РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ГРАД ПЛЕВЕН- упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на ремонт и обновяване на учебен корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
31044 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”:РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БОТЕВГРАД.
1) Кратко описание

Ремонт на сграден фонд, полван от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, гр. Ботевград - упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване ремонт и обновяване на общежитие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

бема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
10092.91 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”:РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ„ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ” ГРАД СОПОТ.
1) Кратко описание

РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ„ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ” ГРАД СОПОТ- упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за извършване на ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
15185.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”:РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГРАД ПАЗАРДЖИК.
1) Кратко описание

РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГРАД ПАЗАРДЖИК - упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, uчебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”:РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГРАД ГАБРОВО.
1) Кратко описание

РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” ГРАД ГАБРОВО - упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
12774 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”:РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГРАД СОФИЯ – СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ”, ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” и ПГМЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”
1) Кратко описание

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на ремонт на сграден фонд, ползван от следните професионални гимназии в гр. София: 1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров”- следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71500000, 71520000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор

3) Количество или обем

Обема на изпълнения строителен надзор и инвеститорски контрол е в пряка зависимост от обема на СМР.

Прогнозна стойност, без ДДС
37424 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение