Версия за печат

00044-2011-0108

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония № 3, За: Йордан Кънчев, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173382, Факс: 02 9173222

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друго (моля пояснете): Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Определяне на изпълнител за изработване на идеен проект с парцеларен план на обект " АМ СТРУМА, ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът е разположен на територията на области Кюстендил и Благоевград. Изработването на идейния проект ще се извърши в следните етапи: І-ви проектен етап – геометрично решение- вариантни решения Изработване на вариантни решения върху тахиметрична снимка в М 1:2000 ( предоставена от Възложителя) вземайки под внимание препоръките в решението по ОВОС и конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подобряване на проектното трасе. ІІ-ри проектен етап- извършване на инженерно- геоложки проучвания и изработване на парцеларен план. Проектът трябва да бъде разработен със следните характеристики: •Началото на проекта - км 322+000 съвпада с крайния километър на ЛОТ 1; Краят на проекта - приблизително на км 359+000, на около 400 м след пътен възел „Благоевград” – пресичането на АМ „Струма” с път ІІІ-106. Дължината на участъка е приблизително 37 километра. Изпълнението на обекта на обществената поръчка ще се осъществи въз основа на изходна информация: •утвърдено задание за проектиране с приложенията към него; координати на трасето на одобрения от МОСВ вариант за ЛОТ 2; координати, нивелетни коти и ситуационни характеристики от техническия проект за ЛОТ 1, необходими за ситуационно и нивелетно привързване между ЛОТ 1 и ЛОТ 2; координати, нивелетни коти и ситуационни характеристики от Предпроектните проучвания за ЛОТ 3 необходими за ситуационно и нивелетно привързване на ЛОТ 2 и ЛОТ 3 и включва изпълнението на следните проектно-проучвателни работи /ППР/: 1. Изработване на идеен проект с парцеларен план в съответствие със ЗУТ и в обем и съдържание, определени в заданието за проектиране, включващ следните части при спазване на Работната програма и Графика за изработването му: 1.1.Пътна - вариантни решения; 1.2.Големи съоръжения- определяне местата и отворите им; 1.3. Проучване на техническата инфраструктура, разположена в обсега на проектното трасе и да се съгласува с всички експлоатационни ведомства на териториите на област Кюстендил и област Благоевград. 1.4.Геология; 1.5.Парцеларен план (ПУП), по който ще се извършва отчуждаването - за пътно трасе, пътни възли, пресичания и реконструирани обекти на техническата инфраструктура. 2.Предметът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта: 2.1. Изпълнение на предвидените в Офертата проектно-проучвателни работи, които са установени при сключване на Договора. 2.2. Извършване на всички съгласувания на идейния проект и на парцеларния план със заинтересованите ведомства (НКЖИ, ВиК, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други, които може да се окажат засегнати от настоящия проект) и с административните структури (КАТ – Пътна полиция, общини и др.). 2.3. Изпълнение на задълженията си като проектант и поемане отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на изработения идеен проект и парцеларен план за срок до/ 30 (тридесет) дни след постановяване на заповед от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на парцеларния план, но не повече от 2 години. 2.4. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на идейния проект и изработения парцеларен план, установени в хода на извършване на проверките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Консултанта, извършващ преглед на идейния проект. 2.5. Поемане на отговорност за качеството на идейния проект и изработения парцеларен план по време на процедиране на парцеларния план, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезпечи като при сключване на договора за проектиране предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение на договора. 2.6.Максималният срок за изпълнение на ППР по Договора е 115 календарни дни. 3. Участника, избран за изпълнител на ОП, се задължава да поддържа архив на изработения проект за времето докато Договорът е в сила, вкл. и в периода на строителството.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
255600 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 196 - 319552 от 12.10.2011 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 211 - 344909 от 03.11.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: РД-32-12 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработване на идеен проект с парцеларен план на обект " АМ СТРУМА, ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.02.2012 г. 

V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Трансконсулт 22" ООД, ЕИК 130608148, ул. Дамян Груев 15, ет. 7, България 1606, София, Тел.: 02 8053960

V.4) Информация за стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 255600 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ