Версия за печат

02744-2011-0001

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично - консултативен център Смолян"ЕООД, Бул българия № 2, За: Радка Минчева Грозданова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62201, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: Радка Минчева Грозданова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ДКЦ Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000, 33694000

Описание:

Медицински консумативи
Диагностични реактиви


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
26680.58 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Доставка на медицински консумативи и реактиви за клинична лаборатория и микробиология
V.1) Дата на сключване на договора
02.03.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД ЕИК 833101609, УЛ. нОВОЗАГОРСКА № 1, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 26680.58 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.03.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор