Версия за печат

00087-2012-0003

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Столична Община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Дирекция " Обществени поръчки и концесии", България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 3
Основно място на изпълнение: гр.София, ул. "Московска" №33, Столична община
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община. При необходимост се осигуряват хотелски резервации, съобразени с размера на квартирните пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

В зависимост от потребностите, по заявка на възложителя.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в откритата процедура в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет / лева представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора, представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция /оригинал/ валидна за срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащане - съгласно клаузите на Проекта за договор, приложен в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Наличие на обстоятелства по чл.47 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Непредставяне на документите по чл. 50, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗОП и чл. 51, ал.1, т. 1, 4, 6 и 7 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие. При извършване на резервацията от Изпълнителя да бъде вписван посочен от Възложителя имейл, на който да бъде изпращан автоматично електронен билет от сървъра на резервационна система „Амадеус” или друга еквивалентна на нея. Билетите се доставят и на място - в сградата на Столична община, София, ул. "Московска" №33

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. В случай, че Участникът участва като обединение се представя нотариално заверено споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 1. Всеки участник представя заверено от него копие на удостоверението за вписване или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя в официален превод. 2. Участникът трябва да е регистриран като туроператор / туристически агент. 3. Участникът трябва да притежава акредитация в „IATA”, като акредитиран агент за продажба на самолетни билети. 4. Участникът трябва да има действаща оторизация за работа със системата BSP, валидна за годината на сключване на договора. 5. Участникът трябва да има валидна застраховка за срока на договора, издадена от лицензирано в България застрахователно дружество срещу риска от неплащане посредством системата BSP. 6. Участникът трябва да притежава валиден договор за работа с глобална резервационна система за издаване на самолетни билети - „Амадеус” или друга еквивалентна на нея.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за икономическото и финансово състояние на участниците: 1. Копие на сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма. 2. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), оформени съгласно ЗС или националното законодателство. 3. Информация за общия оборот и за оборота от услугите с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците: 1. Да притежават валидна застраховка „Отговорност на туроператора” съгласно чл. 42 от Закона за туризма. 2. За последните 3 години (2008, 2009 и 2010г.) да са реализирали оборот от услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката не по-малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците: 1. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ годни (2009, 2010 и 2011г), включително стойностите датите и получателите, придружен от най-малко 3 /три/ броя препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на лицата, непосредствено заети в изпълнението на поръчката - имена и професионална квалификация, придружен с копия от трудови/граждански договори на служителите и сертификати за работа с резервационните системи. 3.Копие на сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството с обхват на сертификацията, отговарящ на предмета на поръчката.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците: 1. Да имат опит в извършване на подобен вид услуги – за последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.) да са изпълнили най-малко 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, като задължително представят минимум 3 (три) броя референции за тях. 2. Да разполага с минимум 2 (двама) служители - непосредствено заети в изпълнението на поръчката, сертифицирани за работа с резервационните системи. 3. Да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията, отговарящ на предмета на поръчката.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Нaредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Такса за издаване на самолетен билет; тежест: 80
Показател: Брой авиокомпании, за които има правото да продава самолетни билети участникът; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 005 - 007383 от 10.01.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.03.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на обнародване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
15.03.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.03.2012 г.  Час: 10:00
Място

"Московска" №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възможно е да се възложи (чрез процедура на договаряне без обявление), повторение на услугата от същия изпълнител, при условията на чл. 90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ