00267-2012-0002

BG-Пловдив: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Т. Тодоров - и.д. н-к отдел "Обществени поръчки"; Н. Янева - гл. експерт Дирекция ПНО, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, За: Десислава Зидарова, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство, етаж първи

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16
Основно място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един изпълнител

Срок на действие в години

4

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предмета на поръчката обхваща следните дейности: Почистване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на гр.Пловдив от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци. Изваждане на наноса на повърхността в найлонови чували. Натоварването на наноса на превозно средство и почистване на пространството около дъждоприемната шахта в деня на почистването им. Изхвърляне на наноса в градското сметище в деня на почистването им. Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни. Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полимер бетон, издържащи на натоварване 250 kN / клас С250- съгласно стандарт EN- БДС 124/ Участие в екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите - след спиране на дъжда; създаване на временна организация на движението, възпрепятстваща движението на активния масов и градски транспорт при заваряване, и възпрепятстване създаването на предпоставки за пътнотранспортни произшествия, както и други дейности, произтичащи от създадената ситуация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Дъждоприемните шахти на територията на община Пловдив са приблизително 17529 броя.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/ Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на община Пловдив, адрес: гр.Пловдив, област Пловдивска, пл. «Ст. Стамболов» № 1, или да бъде преведена по банкова сметка на община Пловдив, банка ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF, или да бъде представена под формата на банкова гаранция със същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата. Кандидатът определен за изпълнител сам определя вида на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция за участие или в банковата гаранция, следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификацията на единия от тях. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % / три процента/ от стойността на всеки отделен договор за обществената поръчка. Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на община Пловдив, адрес: гр.Пловдив, област Пловдивска, пл.«Ст. Стамболов» № 1 или да бъде преведена по банкова сметка на община Пловдив; банка ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF, или да бъде представена под формата на банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка е от общинския бюджет и се ограничава до размера, утвърден с решението за бюджета на община Пловдив от Общински съвет – Пловдив. Размерът на плащанията е ограничен до осигуряваните за съответната бюджетна година средства за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не представи някой от изискуемите документи, не отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП. Във връзка с чл.47 ал.3 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от посочените в чл.47, ал.2, т. 1-3 от ЗОП обстоятелства. Рамковото споразумение и договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи съгласуван писмено от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД – Пловдив, график за извършване на услугата предмет на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да представят следната информация и документи: - Административни сведения; - Регистрационни документи на участника: - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България; - копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, - нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/; - споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/; - нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата, да попълни и подпише документите, които са общи за обединението /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението/; - копие от документ за самоличност за участник - физическо лице. - Документ за данъчна регистрация /копие, ако е приложимо/, БУЛСТАТ /копие, ако е приложимо/ и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран /копие/; - Доказателства за икономически и финансови възможности; - Доказателства за техническите възможности за изпълнение; - Декларация, че участникът не е бил неизправна страна по договор с община Пловдив през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.). - Заверени копия на документите (сертификати, протоколи за изпитвания и т.н), удостоверяващи качеството на предлаганите за изпълнението на договора решетки. - Официален документ (извлечение,справка и т.н) от НАП, удостоверяващ статуса на действащите трудови договори на участника издадено не по-късно от 30 дни преди крайния срок за подаване на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. - Декларация за спазване на изискванията на ЗУО; - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП; - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности; - Декларация за участието на подизпълнители; - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; - Декларация от членовете на обединението / консорциума; - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за изпълнение на поръчката; - Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; - Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; - Документ за закупена документация – копие; - Проект рамково споразумение - не се попълва, но се парафира на всяка страница. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. - Оферта; - Подробен график за изпълнение на обществената поръчка за 1 година считано от 01.04.2012 г.; - Методология и организация на дейностите; - Предлагана цена.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Отчети за приходите и разходите, удостоверяващи финансовото състояние на кандидата за последните три приключили финансови години – 2008 г., 2009 г., 2010 г.; - Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП за общия оборот и оборота от услуги за 2008, 2009 и 2010 г. Информацията се представя в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че участника предвижда участие на подизпълнители, минималните изисквания за икономически възможности, следва да се покрият на 100% от главния изпълнител, а от подизпълнителите – пропорционално на частта от обществената поръчка, която подизпълнителите ще изпълняват.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: - В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто финансов резултат за всяка една от предходните три години (2008, 2009 г. и 2010 г.) е положителна величина. - В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто общ оборот за всяка една от предходните три години 2008 г., 2009 г., 2010 г. е не по - малко от 600 000 лв. /шестстотин хиляди/ лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута, определена по фиксинга на БНБ за съответния период.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Списък - Декларация за собствено или наето техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. - Списък - Декларация за лицата, които участникът ще използва за извършване на услугата. - Извлечение от счетоводните партиди, договори за покупка, фактури и др., договори за наем, лизинг и т.н, доказващи собствеността и ползването на осигурената механизация, техническо оборудване. - Регистрационни талони на товарните автомобили и строителната механизация, включени в офертата на участника, ако нормативната уредба предвижда наличие на такива. - Контролен талон за технически преглед на товарните автомобили и строителната механизация, включени в офертата на участника, удостоверяващи изправността им към датата на подаване на офертата, ако нормативната уредба предвижда наличието на такива документи. - Професионални биографии, копия от дипломи, копия от трудов или граждански договор и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж от държавата, в която служителят/работникът произхожда), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията и опита на всички технически лица, предложени за изпълнение на договора съобразно изискванията на настоящата документация. В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „магистър”, съгласно българското законодателство. - Декларация, че участникът не е бил неизправна страна по договор с Община Пловдив през последните 3 години /2009, 2010 и 2011 г.). - Заверени копия на документите (сертификати, протоколи за изпитвания и т.н), удостоверяващи качеството на предлаганите за изпълнението на договора решетки. - Официален документ (извлечение, справка и т.н) от НАП, удостоверяващ статуса на действащите трудови договори на участника издаден не по-късно от 30 дни преди крайния срок за подаване на оферти за участие в настоящата обществена поръчка. - Декларация за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, гореописаните документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, минималните изисквания за технически възможности трябва да са изпълнени от обединението като цяло, и всички участници в обединението трябва да отговарят общо на изискванията поставени в документацията за участие.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът следва да притежава необходимия персонал за изпълнение на обществената поръчка, съгласно офертата му, но не по – малко от: - 2 /двама/ оперативни ръководители с Висше образование, степен “Магистър” и трудов стаж не по –малко от 5 години; - 18 /осемнадесет/ работника със средно образование (или по-високо) 2. Участникът следва да разполага с необходимата техника и механизация за изпълнение на обществената поръчка, съобразно офертата му, но най – малко: - 2 броя товарни автомобила за транспортиране на отпадъците. 3. Участникът да не е бил неизправна страна по договор с Община Пловдив през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.).
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Брой почиствания на дъждоприемните шахти по булевардите и улиците с активен и масов градски транспорт; тежест: 20
Показател: Брой почиствания на дъждоприемни шахти по „вътрешни улици” ; тежест: 20
Показател: Методология и организация на дейностите ; тежест: 20
Показател: Ценови показател; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.03.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 5 /пет/ лева може да бъде платена в брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, стая 6 или по банков път по банковата сметка на община Пловдив: IBAN:BG 23 IORT 7375 3102 000001, BIC: IORTBGSF, банка ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
19.03.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.03.2012 г.  Час: 10:00
Място

община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” №1, зала № 36.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Изпратено обявление за предварителна информация до ОВ на ЕС под референтен № 2012 - 011561 от дата 23.01.2012г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ