Версия за печат

00267-2012-0002

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 РОП 2 от 25.01.2012 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Т. Тодоров - и.д. н-к отдел "Обществени поръчки"; Н. Янева - гл. експерт Дирекция ПНО, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

НЕ
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед извънредния характер на дейността и невъзможността да се предвидят точните количества и параметри на услугата и значителната стойност на същата, подписването на Рамковото споразумение сключено след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП е най-целесъобразния и най-законосъобразния начин за постигане на цитираните по-горе цели.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@abv.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.01.2012 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет