Версия за печат

02744-2011-0001

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 25 от 19.01.2012 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Диагностично-консултативен център Смолян ЕООД, бул. България 2, За: Радка Минчева Грозданова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62201, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: Радка Минчева Грозданова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 24, ал. 1, т. 1 от НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на НВМОП

Открит конкурс

II.3) Обект на поръчката
Доставки
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

Липса на подадени оферти

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински коснумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории.

II.6) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ГР. ІV Реактиви за биохимичен анализатор Техникон RА - 500 калий- натрий ГР. VІІ Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин/микроалбумин/ 1 участник CRP качествено определяне- 1оп.48теста изследване на микроалбумин 1 опак.х 24 теста гликиран хемоглобин 1опак. Х 24 теста контрола за гликиран хемоглобин контрола за микроалбумин капилярки ГР. VІІІ Тест за оцветяване на натривки 1 участник 1 комплект 3х 200мл. Обща сума Клинична лаборатория Медицински консумативи ГР. ХІІІ Превързочни материали лигнин Pamuc chygroscopichen х1 кг. Компреси марлени : - 7,5см/7,5см х12 дипли х100бр min маса-23 гр на кв м-нестерилни Бинт гипсов: . - 3/10 см - 3/15 см. - 3/20 см. гр.ХV Други консумативи Хартиени кърпи за ръце еднократни Обща сума консумативи кабинети Консумативи за Микробиология гр. ХVІ Общи консумативи обикновен бульон -суха субстанция х 100гр обикновен бульон -готова среда х 500гр обикновен агар-суха субстанция х 100гр Макконки суха субстанция х 100гр Макконки готова среда х 100гр Кристензен бульон с урея Епрув х 6мл Триптон-глюкозов бульон суха субстанц. Х100гр Агар на Мюлер-Хинтън суха субст. Х 100гр Дезоксихолат-цитрат лактоза агар суха субст. Х 100гр Селенитов бульон суха субст. Х 100гр Левин суха субст. Х 100гр Цитратен агар на Симонс епр. Х 7 мл. Фенилаланин-дезаминаза агарФАД Епрув. Х 6мл Среда за индол и подвижност суха субст.х 100гр Агар на Сабуро суха субст. Х 100гр Агар на Сабуро готова среда. Х 500мл Овнешка кръв дефибр. Норм.заешка плазма,лиофилизирана/готова форма 3мл/стъкло L-аргин амп. Х 1.5 мл L-лизин амп. Х 1.5 мл L-орнитин амп. Х 1.5 мл Арабиноза амп. Х 1.5 мл Ескулин 1% кутия Епр х 4мл х 20бр оксидазен тест -тест ленти опаковка х 50бр оптохин х 50 диска Реактив на Ковач стъкло х 100мл Мляко с метилен блау Епр х 6 мл Метилен блау по Льофлер банка 500мл Набор за оцветявне по Грам PYR тест х 50 диска Na дезоксилат х 50 диска Калиева основа - мл ДИАГНОСТИКУМИ стъкла х 1 мл. Шигела флекснери поливалентен Шигела зоней (S+R) Шигела флекснери 6 E.coli І поливалентен E.coli ІІ поливалентен E.coli ІІІ поливалентен Салмонелен поливалентен ОА-ОЕ Салмонелен моновалентен гр. ХVІІ Антибиотици - дискове кутия/Картридж/ х 100 диска Бацитрацин - 0.07 Е TPHA хемоаглутенация - 200 тест Anti HCV 96 теста HbsAg 96 теста Anti HIV 96 теста(Type1/2 Subtype 0) 96теста гр. ХVІІІ Разни Епруветки 12/120мм пластмаса Тапи за епруветки N14 Тапи за епруветки N9 Йозе - 5мм Йозе - 2мм Йозе - бод Пипета Пастьор, прозрачен полиетилен,5мл,h 150мм, стерилна Кутия за връхчета Микроплаки гр. ХІХ Реактиви за автоматизирана система Мини Апи 1 участник ID 32E ID 32GN ID 32 STAPH RAPID ID 32 STREP ATB UR 5 RAPID ATB E


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: 02744-2011-0001

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: 9 от 12.10.2011 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.01.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Радка Минчева Грозданова
Длъжност: Упралител