00165-2010-0019

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, България 1000, София, Тел.: 02 9217612, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-58 от 28.12.2010 г. 
ІI.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник
№: 12 от 30.12.2010 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2010-0019
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-47 от 03.05.2011 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Стреза и Капитол Груп” ДЗЗД ЕИК:131223059, ул. Клокотница № 29, ет.4, България 1202, София, Тел.: 02 9311792, Факс: 02 9311792

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.07.2011 г. 

Крайна дата

31.07.2011 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
130326.32 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.08.2011 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 29
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
130326.31 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.12.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Георгиев Вълчев
Длъжност: Главен секретар на МОМН