Версия за печат

00165-2010-0013

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, България 1000, София, Тел.: 02 9217612, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-41 от 06.10.2010 г. 
ІI.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник
№: 10 от 15.10.2010 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2010-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма "Модернизацияна материалната база в училище", модул "Създаване на достъпна архитектурна среда" по 6 обособени позиции.Обособена позиция 5 - Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-644 от 22.12.2010 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Стреза" ЕООД БУЛСТАТ:131223059, ул. Клокотница №29, ет.4, България 1202, София, Тел.: 02 9311792, Факс: 02 9311792

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма "Модернизацияна материалната база в училище", модул "Създаване на достъпна архитектурна среда" по 6 обособени позиции. Обособена позиция 5 - Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.04.2011 г. 

Крайна дата

24.04.2011 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
19471.12 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.05.2011 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 10
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19471.12 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.12.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Георгиев Вълчев
Длъжност: Главен секретар на МОМН