Версия за печат

02709-2011-0010

BG-гр.Враца: Наем

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие, ул."Христо Ботев" №2, За: Тошко Брайков, България 3000, гр.Враца, Тел.: 088 9434031, E-mail: szdp@abv.bg

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Зaкона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка чрез наемане с право на закупуване за срок от 5 година на 10(десет) броя неупотребявани лекотоварни автомобили с повишена проходимост - пикап

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Наем 
Място на изпълнение: Северозападно държавно предприятие, гр.Враца, ул."Христо Ботев" №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Откита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез наемане с право на закупуване на 10 (десет) броя неупотребявани лекотоварни автомобили с повишена проходимост - пикап” за срок от 5 години, за нуждите на Северозападно държавно предприятие, като пълната техническа спецификация за доставените автомобили се съдържа в одобрената документация - Приложение №3

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34111200

Описание:

Автомобили с каросерия тип "седан" с 4 врати

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

10 (десет) броя неупотребявани лекотоварни автомобили с повишена проходимост - пикап” с товарен отсек и двойна кабина(4+1места) за срок от 5 години, за нуждите на Северозападно държавно предприятие

Прогнозна стойност без ДДС
330000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 3 300 /три хиляди и триста/лв. и е вносима в касата на Северозападно държавно предприятие или по банков път в срок до 16:00 часа на 22.12.2011 год. Валидността на банковата гаранция /в случай че се представи такава/ следва да е със срок, надвишаващ срока на валидност на офертата с 30 дни. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от достигнатата стойност на поръчката, вносима в касата на Северозападно държавно предприятие или по банкова сметка IBAN BG31DEMI92401000050212, BIC DEMIBGSF ТБ Д Банк клон"Враца" преди подписване на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена, като договор за банкова гаранция, която да превишава срока на действие на договора с 45 (четиредесет и пет) дни. При промяна на договора за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 43, ал. 2, т.1 от ЗОП изпълнителят представя нов договор за банкова гаранция със срок на действие, съответстващ на промяната.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя сума, която е разделена на 60/шестдесет/ равни месечни /наемни/ вноски

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че за изпълнител бъде избран участник - обединение на физически и/или юридически лица, то преди подписване на договора следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, като новосъздаденото дружество ще бъде обвързано с офертата, подадена от обединението

ІІІ.1.4) Други особени условия

Съгласно документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите за участие с подпис и печат на участника /Приложение № 1/; 2. Копие от документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по- рано от 6 месеца от датата на подаване на офертата или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението; 3. Административни сведения за участника - /Приложение № 2/; 4. Декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - /Приложение № 7, 8, 9/; 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка, с изключение на новорегистрираните. a/ Годишен баланс за 2008, 2009 и 2010 г. б/ Отчет за приходите и разходите на участника за 2008, 2009 и 2010 г. Бюджетът за изпълнение на поръчката, предвиден от възложителя е: 330 000 лв. без ДДС; 6. Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги (сходни с настоящата поръчка), изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за доброто им изпълнение - /Приложение № 13/, с изключение на новорегистрираните; 7. Копие от документ за гаранция за участие банкова или парична /при електронно банкиране е необходимо да има печат на обслужващата банка/; 8. Копие от документ за закупена документация; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; 10. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, съгласно чл. 47, ал. 7 и чл. 13, ал. 3 от НВМОП, както и декларация, подписана от управителя на участника, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 11. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката; 12. Образец на декларация за участие на подизпълнители /ако се ползват такива/ – /приложение № 10/; 13. Образец на декларация за запознаване с условията на обществената поръчка- /приложение № 11/; 14. Приложения към настоящата документация проект на договор /приложение № 6/, попълнен, подписан и подпечатан. Не се попълва цена!; 15. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности /свободен текст/; 16. Предложението за изпълнение на поръчката следва да включва: Образец на Техническа оферта – /приложение № 4/ от документацията на възложителя и приложенията неразделна част от нея; 17. Ценово предложение следва да включва: Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация /приложение № 5/. Цените, посочени от участника трябва да бъдат в български лева и без включен ДДС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: наличе на минимум 2(два) оторизирани собствени сервизи за обсулжване на територията на Р. България, съглсано критериите за оценка на кандидатите
Минимални изисквания: Съгласно посочените в документацията
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена ; тежест: 80
Показател: брой сервизи за обслужване в страната ; тежест: 10
Показател: срок на доставка ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.12.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 120 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода от 07.11.2011 г. до 12.12.2011 г. включително, срещу представяне на документ за внесена такса в касата на предприятието, в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с ДДС – невъзстановима сума, представляваща стойността на документацията за участие, или чрез заплащането й по банков път, по сметка на възложителя: IBAN BG31DEMI92401000050212, BIC DEMIBGSF ТБ Д Банк клон"Враца". При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.12.2011 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.12.2011 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на централното управление на Северозападно държавно предприятие в гр.Враца, ул."Христо Ботев" №2, ет.3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техен упълномощен представител по нотариално заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ