Версия за печат

02709-2011-0010

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 04.11.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие, ул."Христо Ботев" №2, За: Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 088 9434031, E-mail: szdp@abv.bg

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Зaкона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственостА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

НЕ
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на доставката: „Доставка чрез наемане с право на закупуване на десет броя неупотребявани лекотоварни автомобили с повишена проходимост - пикап” за срок от 5 години, за нуждите на Северозападно държавно предприятие, като пълната техническа спецификация за доставените автомобили се съдържа в одобрената документация - Приложение №3 .


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.11.2011 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Юри Стефанов Миков
Длъжност: Директор на Северозападно държавно предприятие