Версия за печат

02744-2011-0001

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България № 2, За: Радка Минчева Грозданова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62201, E-mail: dkc.smolyan@gmai.com

Място/места за контакт: Радка Минчева Грозданова

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000, 33694000

Описание:

Медицински консумативи
Диагностични реактиви

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

Прогнозна стойност без ДДС
66000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата в следните размери: 1. за доставка на медицински консумативи – 100 (сто) лева; 2. за доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория – 560 (петстотин и шестдесет) лева; 3. за доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория – 110 (сто и десет) лева. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в конкурс, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 90 дни, считано от датата на провеждане на конкурса; парична сума, вносима по следната банкова сметка: "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката, определена в договора за доставка. История

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствени приходи

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документи относно търговско правния статут на участника: 1.1. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 1.2.Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 1.3. Копие от Булстат (изисква се само в случай, че участникът не е пререгистриран по реда на Закона за търговския регистър); 2. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 3. Удостоверение от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД за коректно изпълнение на доставки на стоки в договорените срокове, количества, качество и вид през предходни периоди от време. 4. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. 5. Декларация по чл.47 ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП – за обстоятелствата по т.1, 2 и т.5 от декларацията, същата се представя от лицата, посочени в чл.47 ал.4 от ЗОП (образец № 1); 6. Декларация по чл.56 ал. 1 т. 7 от ЗОП (образец № 2); 7. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в обществената поръчка. 8. Сведения за участника (образец № 3). 9. подписан и подпечатан образец от договора, приложен към конкурсната документация. 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие от последния годишен счетоводен отчет и баланс, заверен от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства по чл.51 ал. 1 от ЗОП за техническите възможности за изпълнение на поръчката: 1.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, извършени през последните три години. 1.2. Разрешително за търговия, издаден от Министерство на здравеопазването, когато такова се изисква; 1.3. Описание на техническото оборудване и възможности за осигуряване на качество; 1.4. Референции за добро партньорство от настоящата и предшестващата години - оригинал или заверено от участника копие; 1.5. Оригинално или нотариално заверено копие от оторизационно писмо от производителя на името на кандидата за участие в процедури по ЗОП за 2011 година за доставка на медицински консумативи. Изискването не се отнася за отделните позиции, а е нужно да има оторизации за доставка на консумативи като цяло. 1.6. Сертификат за качество по ISO 9001:2008 за участниците, подали предложение за доставка на медицински консумативи.
Минимални изисквания:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена - медицински консумативи; тежест: 45
Показател: Качество - медицински консумативи; тежест: 35
Показател: Най-ниска цена - реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории; тежест: 100
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 08.11.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие ще се получава в счетоводството на дружеството в срок до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти срещу платежен документ на стойност 30 (тридесет) лева, платими в касата за платени услуги на лечебното заведение или по банков път по сметка в "ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - Смолян, IBAN BG72IABG74911001262900, BIC IABGBGSF на името на „ДКЦ-Смолян“ ЕООД. История

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
15.11.2011 г.  16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
До дата

13.02.2012 г. 

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.11.2011 г.  Час: 13:30
Място

Смолян, бул. България № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на предложенията могат да присъстват представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени от тях лица по надлежния ред, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. При отваряне на предложенията могат да присъстват представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени от тях лица по надлежния ред, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. При отваряне на предложенията могат да присъстват представители на участниците, подали предложения за участие в процедурата или упълномощени от тях лица по надлежния ред, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.10.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция медицински консумативи
1) Кратко описание

Доставка на медицински консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

Прогнозна стойност, без ДДС
8900 BGN История
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за Клинична лаборатория;
1) Кратко описание

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Дадена спецификация в конкурснана документация

Прогнозна стойност, без ДДС
47500 BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория.
1) Кратко описание

Доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Дадена спецификация в конкурсната документация

Прогнозна стойност, без ДДС
9400 BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12