00940-2011-0010

BG-София: 10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката, ул. "6-ти септември" № 21, За: Веселин Горнишки, Директор дирекция "РИМСП", България 1000, София, Тел.: 02 9329270, E-mail: v.gornishki@sme.government.bg, Факс: 02 9329299

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sme.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sme.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Изготвяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове - разработване на 18 броя експортни статегии и анализи" с шест обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 10
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Разработване на средносрочни експортни стратегии и анализи и извършване на последваща актуализация.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79300000

Описание:

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
793200 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 90000, Най-висока оферта: 172800 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка; тежест: 70
Показател: предложена цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 201 - 030446 от 28.01.2011 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-4 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Разработване на експортни стратегии за сектори "Производство на храни" и "Производство на напитки"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединени "Експортни стратегии на Република България, ЕИК 176171332, ул. "Стара планина" 74, България 1527, София, Тел.: 02 9445027

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 100000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 90000, Най-висока оферта: 100000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-5 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Разработване на експортни стратегии за сектори "Разработване на текстил и изделия от текстил" и "Производство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република България, ЕИК 176171332, ул."Стара планина" № 74, България 1527, София, Тел.: 02 9445027

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 100000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 90000, Най-висока оферта: 100000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-6 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Разработване на експортни стратегии за сектори "Производство на изделия от каучук и пластмаси", "Производство на химични и фармацевтични продукти" и "Производство на неметални и минерални продукти"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение Експортни стратегии на Република българия, ЕИК 176171332, ул. "Стара планина" № 74, България 1527, София, Тел.: 02 9445027

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 144000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 134400 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 134400, Най-висока оферта: 144000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-7 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:"Разработване на експортни стратегии за сектори "Производство на машини, оборудване и домакински уреди", "Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти", "Производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии", "Производство на електрически машини и апарати"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение Трансперънси и партньори, ЕИК 176173187, ул. "Бистрица" № 3, ет. 4, България 1000, София, Тел.: 02 9810116

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 200001 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 172800 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 172800, Най-висока оферта: 200001 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-8 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:"Разработване на експортни стратегии за сектори "Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели" и "Производство на дървена маса, хартия, картон и изделия", "Производство на мебели" и "Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение Трансперънси и партньори, ЕИК 176173187, ул. "Бистрица" № 3, ет.4, България 1000, София, Тел.: 02 9810116

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 200001 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 172800 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 172800, Най-висока оферта: 200001 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка (Договор) №: ОПК-4-1-9 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Разработване на експортни стратегии за сектори "Производство на превозни средства, без автомобили", "Производство на метални изделия, без машини и оборудване", "Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.07.2011 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение Трансперънси и партньори, ЕИК 176173187, ул. "Бистрица" № 3, ет. 4, България 1000, София, Тел.: 02 9810116

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 150000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 133200 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Най-ниска оферта: 133200, Най-висока оферта: 150000 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Проект № BG161PO003-4.2.1-001 "Насърчаване интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ