Версия за печат

00087-2011-0064

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Столична Община, ул."Московска"№33, За: инж. Ваня Зоровска, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: vzorovska@sofia.bg, Факс: 02 9861221

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст.3

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация:

Столична Община, ул. "Московска" №33, За: Христо Василев, България 1000, София, Тел.: 02 9377516

Място/места за контакт: Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул."Московска"№33, За: фронт -офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377203, Факс: 02 9811028

Място/места за контакт: фронт -офис

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Системна интеграция в Столична община"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7
Основно място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Системната интеграция в Столична община осигурява изграждането на Интегрираната информационна система на Столична община (ИИССО), чрез професионална експертна дейност в областта на информационните технологии, в резултат на която всички компоненти на ИИССО функционират като единно цяло. Системната интеграция се възлага на Системен интегратор, който е “външният интелект” на Столична община за изграждането на ИИССО. Системният интегратор носи отговорност за цялостните резултати при осигуряване интеграцията на ИИССО. Предметът на обществената поръчка е детайлно описан в Техническото задание за Системна интеграция в Столична община, Приложение № 1. Отговорностите на Системния интегратор по изграждането на ИИССО са определени в проекта на договор – Образец 16.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно техническото задание

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е 30 000.00 /тридесет хиляди/лв., представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция за срока на валидност на предложенията; Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % се представя преди подписването му. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: -парична сума, внесена по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция до изтичане срока на гаранционната поддръжка;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Реализацията на услугите/етапите ще се възлага за изпълнение при осигурено финансиране. Разплащането ще се извършва, съгласно проекта за договор приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименование на участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал.1, т.1, 3, 4 и 5 на чл.56 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се има предвид, че минималните изисквания следва да се покриват общо от всички участници в обединението. Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 и Удостоверение за регистрация на участника като администратор на лични данни се представят от всеки един от участниците в обединението. Участниците в процедурата трябва да представят: 1.Списък на документ., съдържащи се в офертата подписан от участника. 2.Образец на оферта 3.Административни сведения 2.Заверено от участника копие на документа за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод; Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника . 3.Документ за гаранция за участие 4.Копие от докум. за закупена документация 5.Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно раздел ІІІ.2.2 от настоящото обявление 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно раздел ІІІ.2.3. от настоящето обявление 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП 8.Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в Декларация за използване или липса на подизпълнители и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие. Когато участника предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи документите по чл.56, ал.2 от ЗОП и данни по чл.24, ал.2 от ППЗОП. Представя се декларация от всеки от подизпъл. относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката. 9. Копие на удостоверение за регистрация на участника като администратор на лични данни. 10.Копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 в областта на проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи или еквивалентен 11.Ценова оферта 12.Проект на Договор подписан и подпечатан 13.Техническо предложение 14.Образец №4 15.Образец №14 16.Образец №15
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси за 2008, 2009 и 2010 г.; 2. информация за общия оборот и оборот от ИТ (информационни технологии) услуги, свързани с разработка, внедряване на софтуерни продукти и съпорт за последните 3 (три) години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника. Информацията се посочва по години - Образец № 10;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. положителен финансов резултат за 2008, 2009 и 2010 г., 2. общ оборот сумарно за последните 3 (три) години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) минимум от 4 000 000 (четири милиона) лева. 3. оборот от ИТ (информационни технологии) услуги, свързани с разработка, внедряване на софтуерни продукти и съпорт, на обща стойност в размер на минимум 3 000 000 (три милион) лева общо за последните 3 години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1.списък-декларация на основните договори за ИТ услуги, изпълнени през последните 3 (три) години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) като се посочват възложители, адреси, контакти (актуален телефон за връзка и отговорни лица), стойностите и датите, придружен от референции за разработени, внедрени и успешно функциониращи информационни системи - Образец № 11. В декларацията да се посочат конкретни договори за: - разработване на стратегически документи (концепция, стратегия) за изграждане на интегрирана информационна система и/или за разработване на техническо задание за изграждане на компонент на интегрирана система с многослойна архитектура; - да има реализирана и внедрена или участие в реализацията и внедряването на интегрирана система или на специализирани компоненти на интегрирана информационна система с аналогични решения на ИИССО в Р България; - да е проектирал, реализирал и въвел в експлоатация интерфейсен софтуер за оперативно взаимодействие/обмен на данни между информационни системи, които са разработени, внедрени и функционират самостоятелно. б) Декларация Образец № 12 за броя на служителите по трудово правоотношение с участника и Декларация Образец № 13 за опит на персонала за реализирането на поръчката с приложен списък на служителите участвали в аналогични с поръчката реализирани проекти, с приложена справка от НАП за лицата на трудов договор, които работят в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжка на информационни системи, с приложени професионални автобиографии, копия от дипломи и сертификати за професионална квалификация, удостоверения и декларации за участие в реализирани проекти с интегрирани решения.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. да е изпълнил минимум един договор за разработване на стратегически документи (концепция, стратегия) за изграждане на интегрирана информационна система и/или за разработване на техническо задание за изграждане на компонент на интегрирана система с многослойна архитектура; 2.да има реализирана и внедрена или участие в реализацията и внедряването на минимум 1 (една) интегрирана система или на специализирани компоненти на интегрирана информационна система с аналогични решения на ИИССО в Р България; 3. да е проектирал, реализирал и въвел в експлоатация интерфейсен софтуер за оперативно взаимодействие/обмен на данни между информационни системи, които са разработени, внедрени и функционират самостоятелно- минимум един договор. 4.наличие на минимум 15 (петнадесет) лица по трудово правоотношение, които работят в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжка на информационни системи от които: 5.минимум 2 (двама) специалисти с доказан опит в областта на ръководенето на софтуерни проекти с интегрирани решения и разработване на стратегически документи за изграждане на интегрирани информационни системи, на постоянен трудов договор. 6.минимум 3 (трима) специалисти с доказан опит по системна интеграция, разработване на стратегически документи, технически задания, експертни оценки и други продукти за изграждане на интегрирани информационни системи. 7.минимум 5 (пет) опитни специалисти в областта на проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи с интегрирани решения.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка; тежест: 60
Показател: Предложена цена; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2011/S 9 - 013519 от 14.01.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.08.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата се получава всеки работен ден на ул."Париж" № 1 ст.№3, след издаване на фактура на ул."Париж" №1, ет.3, ст. №207 и заплащането й в касата. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 14.00 ч. до 16.00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00ч. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка на Столична община: IBAN BG81 SOMB 9130 31 33008301 BIC SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" 6.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
01.09.2011 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.09.2011 г.  Час: 14:00
Място

ул. "Московска" №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по чл.68, ал.3, 4 и 5 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде обявена на интернет страницата на Столична община - www.sofia.bg, един ден преди тяхното отваряне.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки или обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията или всеки участник в 10-дневен срок от получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Режимът на обжалване е съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ