Версия за печат

00283-2011-0006

BG-Банско: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, пл."Никола Вапцаров" № 1, За: Васил Толин, РБългария 2770, Банско, Тел.: 0749 88644, E-mail: obabansko@dir.bg, Факс: 0749 88633

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на:

Община Банско, "Фронт офис", намиращ се на партерния етаж на сградата., пл."Никола Вапцаров" №1, За: Елка Капизиина, РБългария 2770, Банско, Тел.: 0749 88648

Оферти трябва да бъдат изпратени на:

Община Банско, деловодство - стая № 210, пл."Никола Вапцаров" №1, За: Верка Пидова, РБългария 2770, Банско, Тел.: 0749 88619

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията на Община Банско”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Добринище, Община Банско, с. Места, Община Банско, с.Филипово, Община Банско; с. Осеново, Община Банско; четвъртокласна пътна мрежа, път село Места – Обидим, път Банско – х. “Вихрен”, участък “Шилигарника” – хижа ‘Бъндерица”, “Чалин валог” – “Изворите”
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията на Община Банско”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложени количествени сметки в конкурсната документация.

Прогнозна стойност без ДДС
489500 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в открития конкурс в размер на 4895 лв /четири хиляди осемстотин деветдесет и пет лева/ с включен ДДС. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Банско:в "Първа инвестиционна банка" АД, гр. Банско, IBAN сметка BG36 FINV 9150 33BG N0M1YP, BIC – FINVBGSF. -оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по указания образец (Образец № 4), валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите.В случай на необходимост, участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията, съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на обществената поръчка без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по банкова сметка на община Банско:в "Първа инвестиционна банка" АД, гр. Банско, IBAN сметка BG36 FINV 9150 33BG N0M1YP, BIC – FINVBGSF. -оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец и със срок на валидност, най-малко 30 дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането се осигурява от бюджета на община Банско и от държавния бюджет.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I.Документи за подбор - документите, които се поставят в Плик №1. 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участник е физическо лице - нотариално заверено копие от документ за самоличност. 3.Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 4. Заверено копие от отчета за приходите и разходите и баланс на участника за 2008, 2009, 2010 год. и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2008, 2009 и 2010г. 5. Справка за общия оборот и за оборота от дейности, сходни на тези, които са обект на поръчката, за последните 3 три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си 6. Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 7. Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години, придружен от най –малко 3 препоръки за добро изпълнение, за най – важните строителни обекти; Участникът следва да е бил изпълнител минимум на З /три/ договора сходни с предмета на поръчката през последните пет години. 8. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/ или на ръководните му служители, или на лицата , които отговарят за извършване на строителството; 9. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите за 3 (трета) група строежи. 10.Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата; Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или банкова гаранция . 11. Срок на валидност на офертата - това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представената от тях оферта. 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП . 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от от ЗОП . 14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП . 15. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство. 16. Документ за закупена документация за участие. 17. Декларация за оглед на обекта. 18. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по точка 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхнотоучастие. 19. Оферта. II. Предложение за изпълнение на поръчката - документите, които се поставят в Плик № 2. 1. Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие и техническите спецификации и да съдържа гаранционни срокове за изпълнените дейности, срок за изпълнение на поръчката, изготвен от участника, линеен календарен план-график за извършване на строителството. 2. Подписан проекто-договор. Без да се попълва цената. III. Предлагана цена - документите, които се поставят в Плик № 3. 1. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценовопредложение,като се прилага попълнена и подписана количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от отчета за приходите и разходите и баланс на участника за 2008, 2009, 2010 год. и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2008, 2009 и 2010г. 1.2. Справка за общия оборот и за оборота от дейности, сходни на тези,които са обект на поръчката, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Минимални изисквания: 1. През последните три приключили финансови години - 2008, 2009 и 2010 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) участникът следва да е реализирал общ оборот, минимум на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди / лева или равностойността във валута. 2. Участникът трябва да притежава валидна „Застраховка професионална отговорност" съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години, придружен от най –малко 3 препоръки за добро изпълнение, за най – важните строителни обекти; Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/ или на ръководните му служители, или на лицата , които отговарят за извършване на строителството; 3. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите за 3 (трета) група строежи.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е бил изпълнител минимум на 3 /три/ договора с предмет, сходен с този на обществената поръчка през последните 5 /пет/ години. 2.Наличен технически ресурс и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. 3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите за 3 (трета) група строежи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 13.07.2011 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
24 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС. Документацията за участие в конкурса се получава от Фронт-офиса на Общинска администрация - гр.Банско, след плащане на посочената цена всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
20.07.2011 г.  16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.07.2011 г.  Час: 10:00
Място

Ритуална зала в сградата на Община Банско.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или опълномощени от тях лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ