Версия за печат

00754-2011-0005

BG-село Борино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Борино, ул. "Христо Ботев" № 1, За: Джамал Салиев Коджебашев, Република България 4824, село Борино, Тел.: 03042 2730, E-mail: obshtina_borino@abv.bg, Факс: 03042 2144

Място/места за контакт: община Борино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borino.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян.” както следва: 1.Изграждане на подпорна стена на път ІV - 19764 Борино - Чала при км. 2 + 400; 2.Укрепване на скат под УПИ - ІХ в кв.43, село Борино. 3.Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново при км.7+041, срещу "Ягодинската пещера".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: община Борино
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата поръчка е изпълнение на СМР „Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян.” както следва: 1.Изграждане на подпорна стена на път ІV - 19764 Борино - Чала при км. 2 + 400; 2.Укрепване на скат под УПИ - ІХ в кв.43, село Борино. 3.Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново при км.7+041, срещу "Ягодинската пещера". Изпълнението на СМР трябва да отговаря на действащите законови норми в страната и да се спазват всички регламентирани и действащи нормативи.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
299341.99 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 299341.99, Най-висока оферта: 300427.25 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 56 / Наименование:Укрепване на скат под УПИ - ІХ в кв.43, село Борино и Изграждане на подпорна стена на път Тешел - Буйново при км.7+041, срещу "Ягодинската пещера".
V.1) Дата на сключване на договора
09.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО" ООД, ЕИК 200094279, с.Борино, ул."Здравец" № 5, Република България 4824, село Борино, Тел.: 0887 753624, E-mail: komers.borino@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 257166.75 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 57 / Наименование:Изграждане на подпорна стена на път ІV - 19764 Борино - Чала при км. 2 + 400
V.1) Дата на сключване на договора
09.06.2011 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ВИДЕНИЦА - 2004" ЕООД, ЕИК 120555918, с.Борино, ул. "Оман" № 10, Република България 4824, с.Борино, Тел.: 03042 2729, E-mail: videnitsa@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 42175.24 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.06.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;