Версия за печат

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт


 Официално наименование:
 "ТЕЦ Варна"ЕАД
 Пощенски адрес:
 с. Езерово, Варненска област
 Град:
 с. Езерово
 Пощенски код:
 9168
 Държава:
 Република България
 Място/места за контакт:
 икономист, управление на доставките
 На вниманието на:
 Христо Пиндиков
 Телефон:
 052 6656599
 Адрес за електронна поща:
 h.pindikov@varna-tpp.com
 Факс:
 052 6656371
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
 www.varna-tpp.com
 Адрес на профила на купувача (URL):
  

1.2) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на енергийни въглища.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка

Място на изпълнение на доставката: п-ще "ТЕЦ Варна"ЕАД, с.Езерово
Код NUTS: BG331
II.1.4) Кратко описание на договора/споразумението – предмет и количество

Доставка на 350 000мт. +/- 10% енергийни въглища внос от Русия/Украйна при условия DAP п-ще "ТЕЦ Варна"ЕАД, с.Езерово, съгласно ИНКОТЕРМС 2010.
II.1.5) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
09111100

II.2) Обща крайна стойност на договора/ите

ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите (в цифри)
(Моля, посочете сумата от стойностите на всички договори по обособени позиции и опции; за всеки отделен договор, попълнете раздел V) Сключване на договор
Стойност: 34212500, валута: EUR, Без ДДС, ДДС (в %): ______
най-ниска цена: ______,
най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: , , ДДС (в %):  

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

Основания за избора на процедура на договаряне без обявление: моля, попълнете Приложение Г


IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (когато е приложимо)
(Посочете критерия за оценка в раздел V.2.6, ако информацията не е предназначена за публикуване)IV.2.2) Използван е електронен търг НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ


IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка НЕ
Ако да, посочете къде:Номер на обявлението в РОП/ДВ ______ от __________
  

Номер на обявлението в РОП ______ от __________


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

V.1) Сключване и стойност на договорите
(Моля, посочете данните на изпълнителя/ите и стойността на договора по-долу или в раздел V.2, ако информацията не е предназначена за публикуване)

ДОГОВОР № 67   Наименование Доставка на 350 000мт. +/- 10% енергийни въглища внос от Русия/Украйна при условия DAP п-ще "ТЕЦ Варна"ЕАД, с.Езерово, съгласно ИНКОТЕРМС 2010.

V.1.1) Дата на сключване договора
11.04.2011 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти
 

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя
 Официално наименование и Булстат:
 "Евроквест Енерджи"ООД, ЕИК 113565972
 Пощенски адрес:
 гр. Перник, ул."Черешово топче" 7
 Град:
 Перник
 Пощенски код:
 2300
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 info@euroquest-energy.com
 Телефон:
 052 697744
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
 052 697733

V.1.4) Информация за стойността на договора (в цифри)

Първоначална прогнозна обща стойност на договора (когато е приложимо)
Стойност: 34212500, валута: EUR, Без ДДС, ДДС (в %): ______
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 34212500, валута: EUR, Без ДДС, ДДС (в %): ______
или
най-ниска цена: ______, най-висока цена: ______, които са взети предвид, валута: ______, ______, ДДС (в %): ______

В зависимост от това дали е посочена годишна или месечна стойност (моля, посочете):
Брой години ______ или Брой месеци ______


V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители (когато е приложимо)
НЕ
Ако да, посочете стойността или дела от договора, който ще се изълнява от подизпълнители:
Стойност, без ДДС (в цифри):   Валута           Дял:  (%)
:

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ
Ако да, посочете проекта и/или програмата

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. Витоша № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 cpcadmin@cpc.bg
 Телефон:
 02 9884070
 Интернет адрес (URL):
 http://www.cpc.bg
 Факс:
 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.3.3)
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация

15.04.2011 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Категории услуги, указани в Раздел ІІ: Обект на обществената поръчка
Категория №1 Предмет
1. Услуги по поддържане и ремонт
2. Услуги на сухопътния транспорт2, включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3. Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4. Превоз на поща по суша3 и въздух
5. Далекосъобщителни
6. Финансови услуги (а) застрахователни услуги (б) банкови и инвестиционни услуги4
7. Компютърни и свързаните с тях услуги
8. Научни изследвания и експериментални разработки5
9. Счетоводни и одиторски услуги
10. Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11. Консултантски услуги по управление и стопанска дейност6
12. Архитектурни услуги; инженерни и интегрирани инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
13. Рекламни услуги
14. Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15. Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор
16. Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги
Категория №7 Предмет
17. Услуги на хотели и ресторанти
18. Услуги на железопътния транспорт
19. Услуги на водния транспорт
20. Спомагателни услуги в транспорта;
21. Юридически услуги
22. Посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне на работна сила8
23. Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили
24. Образователни услуги
25. Услуги по здравеопазването и социалните дейности
26. Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията9
27. Други услуги8, 9
1 Категории услуги по смисъла на член 5, ал.1, т.1, Приложение 2 от ЗОП
2 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория 18.
3 С изключение на услуги по железопътен транспорт по категория 18.
4 С изключение на финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услуги предлагани на централните банки. Изключени са също: услуги, включващи придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на обществена поръчка.
5 С изключение на научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, когато ползите остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност при условие, че той изцяло е заплатил услугата.
6 С изключение на услуги във връзка с арбитражни и помирителни дела.
7 Категории услуги по смисъла на член 5, ал.1, т.2, Приложение 3 от ЗОП.
8 С изключение на сключване на трудови договори.
9 С изключение на поръчки за придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор от възложител по чл.7, т. 5 или 6 ЗОП

Основания за избор на процедура на договаряне без обявление
Мотивът за избор на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка трябва да съответства на съответните членове от ЗОП (Моля, отбележете съответното основание)
л) поръчката не попада в приложното поле на ЗОП.