Версия за печат

00165-2010-0014

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Мирослава Стоянова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601; 02 9217684, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури по техническа спесификация, приложена към документацията

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
446816.67 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 50
Показател: Искан аванс ; тежест: 10
Показател: Предложена организация и технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на предвидените в обособената позиция СМР ; тежест: 20
Показател: Предоставен гаранционен срок над минимално изискуемия съгласно Наредба № 2 към ЗУТ; тежест: 5
Показател: Единични показатели за ценообразуване; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 81 от 11.03.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 01.11.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д01-13 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”
V.1) Дата на сключване договора
11.02.2011 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Мегатурс-1" ЕООД БУЛСТАТ:121801696, р-н Красно село, ж.к. Красно село, ул. Хайдушка гора 38, вх. 1, ет. 4, ап. 7, Република България 1680, гр. София, Тел.: 02 9156070, E-mail: office@magatours1.com, Факс: 02 9156079

URL: smegatours@fog-bg.net.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 446816.67 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.02.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор