Версия за печат

00165-2010-0013

BG-София: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601

Място/места за контакт: дирекция ДСОП
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: описани в документацията градове на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции, по технически спецификации, приложени към документацията.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
85903.69 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 50
Показател: Искан аванс ; тежест: 10
Показател: Предложена технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на предвидените в обособената позиция СМР; тежест: 20
Показател: Предоставен гаранционен срок над минимално изискуемия съгласно Наредба № 2 към ЗУТ; тежест: 5
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 81 от 11.03.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 10 от 15.10.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История Д01-645 История / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Изпълнение на рампа за достъп и оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов” – гр. Търговище
V.1) Дата на сключване договора
22.12.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стреза" ЕООД БУЛСТАТ:131223059, ул. Клокотница №29, ет.4, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 9311792, E-mail: streza_eood@abv.bg, Факс: 02 9311792

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21178.55 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История Д01-644 История / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
22.12.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стреза" ЕООД БУЛСТАТ:131223059, ул. Клокотница №29, ет.4, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 9311792, E-mail: streza_eood@abv.bg, Факс: 02 9311792

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19471.12 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История Д01-643 История / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – гр. Силистра
V.1) Дата на сключване договора
22.12.2010 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стреза" ЕООД БУЛСТАТ:131223059, ул. Клокотница №29, ет.4, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 9311792, E-mail: streza_eood@abv.bg, Факс: 02 9311792

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 45254.02 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.12.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор