Версия за печат

00165-2010-0013

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-55 от 15.12.2010 г. 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601, Факс: 02 9217681

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеВ) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата
по реда на ЗОП

Открита процедура

II.3) Обект на поръчката
Строителство
II.4) Мотиви за прекратяване на процедура

По първа обособена позиция на откритата процедура не е подадена нито една оферта.

ІI.5) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции

II.6) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Прва обособена позиция - Оформление на санитарни възли за хора с увреждания в Помощно училище „Петко Рачев Славейков” – гр. Плевен


III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

В "Официален вестник" на ЕС или в "Държавен вестник" на РБ
номер: 10 от 15.10.2010 г. 
В Регистъра на обществените поръчки
уникален №: 00165-2010-0013

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение
номер: РД-41 от 06.10.2010 г. 

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2010 г. 


Възложител

Трите имена: Сергей Игнатов
Длъжност: Министър