Версия за печат

00165-2010-0014

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Мирослава Стоянова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601;02 9217684, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция ДСОП

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Ана Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217781

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, стая 1

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: дежурен по деловодство, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217781

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, стая 1

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури по техническа спесификация, приложена към документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обема на СМР, необходими за изпълнение на поръчката, са отразени в количествените сметки, приложени към документацията

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4000 (четири хиляди) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от цената на договора, която се представя преди сключването му, в една от следните форми: - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 12 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на строително-монтажните работи, посочен в конкретния договор или като парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от държавния бюджет. Плащане: по банков път, в български лева, по ред и при условия, регламентирани в документацията.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да отговарят на изискванията, поставени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и в утвърдената с решението на възложителя документация, което се доказва със следните документи: копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; копие от документа за създаването му, ако кандидатът е обединение, което не е търговско дружество; Документ за закупена документация; Документ за платена гаранция за участие; Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Други документи, посочени в документацията. Непредставянето на някой от изискваните документи води до отстраняване на участника. Преди сключването на договор определеният за изпълнител следва да представи удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, трета категория. История
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. заверен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 2. справка за оборота от строително-монтажни работи за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 3. декларация за липса на необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 4. референции (препоръки) от банка/и обслужваща/и строителната дейност на участника през последните 36 (тридесет и шест) месеца – мин. 1 бр., в които е отбелязана липса на необслужвани задължения.
Минимални изисквания: 1. Кандидатстващите в процедурата участници трябва за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) да са реализирали общ оборот от строително-монтажни работи , в минимален размер от 3 000 000 /три милиона/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 2. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот от строително-монтажни работи за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) от всички лица в обединението. 3. Всеки участник трябва да има наличие на ликвидни активи, неипотекирано недвижимо имущество, собствен или привлечен капитал, достатъчни да обезпечат паричния поток по договора за възлагане на обществена поръчка, които обстоятелства се удостоверяват с декларация обр. № 8 от документацията. 4. Участниците в процедурата не трябва да имат необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 5. Участниците в процедурата не трябва да имат необслужвани задължения към обслужващата строителната банка/и през последните 36 (тридесет и шест) месеца.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигуряваните служители на участника през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) – изисква се минимум 25 бр. служителя на трудов договор за всеки от месеците. 2. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за организацията и изпълнението на строително -монтажните работи. Към списъка следва да се приложат документи (автобиографии, копия от дипломи и сертификати) отразяващи професионалната квалификация и практическия опит на лицата, заемащи ръководните длъжности, на инженерно-технически персонал и на лицето отговарящо за охраната на труда. 3. Копия от сертификатите за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 4. Копие от действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 5. Копие от действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите по изпълнение на поръчката. 6. За преценка на наличието на посоченото в т. 13.1.6 изискване участникът следва да представи документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, представляващи: 6.1. списък на договорите за строително-монтажни работи, изпълнени през последните 3 години, който следва да съдържа информация за: вида и местоположението на строителните обекти, стойността на договорите, изпълнения обхват на СМР за обекта, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта, изпълняващ функции на строителния надзор. 6.2. референции (препоръки) от три различни предишни възложители за изпълнени СМР с подобен обхват на дейностите предвиждани за изпълнение на поръчката, за която/които кандидатства, през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.), в които е отразена положителна оценка по следните пет задължителни показателя: (1) постигнато качество на реализираната продукция; (2) спазване на договорените срокове за изпълнение; (3) коректно отчитане и остойностяване на реализираната продукция; (4) организация и изпълнение на СМР; (5) навременно коригиране на дефекти в изпълнените СМР, проявени в гаранционните срокове. 7. Документ от застрахователя/застрахователите при който/които участникът е застраховал професионалната си отговорност в строителството (на основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ) през последните 3 години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) удостоверяващ/и, че не са изплащали обезщетения по тези полици за обезщетяване за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени в следствие на професионални действия или бездействия на участника. 8. справка за собственото и наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – посочват се по вид, характеристики и съобразно видовете работи. 9. справка за изпълняваните текущи обекти от участника – представя се информация относно изпълняваните обекти към момента на провеждане на процедурата. Справката съдържа информация за вида и местоположението на строежите, стойността на договорите, изпълнявания обхват на СМР за обекта, процента на фактически изпълнените СМР към момента на подготвяне на офертата, срок за завършване на поетите ангажименти, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта изпълняващ функции на строителния надзор. 10. декларация, че се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите на обекта. История
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да е разполагал за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) с екип от минимум 25 (двадесет и пет) служителя на трудов договор за изпълнение на договори за строително-монтажни работи: лица, които извършват техническо ръководство при изпълнение на строителството (ръководни служители), включително за осигуряване на контрола на качеството, работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). 2. Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на конкретната обществена поръчка, със следните квалификация и професионален опит трябва да включва: 2.1.Технически ръководител на обекта, който да бъде с висше образование, специалност ПГС, ТС, ВиК или аналогична, ако образователната степен е придобита в държава, където няма споменатите специалности; да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни или обществени сгради) не по-малко от 7 години. 3. Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 4. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 5. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите по изпълнение на поръчката. 6. Общо за последните 3 години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) участниците трябва да са изпълнили поне 3 договора за строително-монтажни работи, аналогични на предмета на поръчката, за която кандидатстват и за изпълнението на този договор да разполагат с положителни референции от възложителите. 7. През последните 3 години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) застрахователите на участниците, при които те са застраховали професионалната си отговорност в строителството (на основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ), не трябва да са изплащали обезщетения по този вид полици за обезщетяване за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени в следствие на професионални действия или бездействия на участника. 8. Участникът трябва да разполага със собственото и/или наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на работите. 9. Участникът следва да се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите. доказват с представяне на следните документи: История
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 50
Показател: Искан аванс ; тежест: 10
Показател: Предложена организация и технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на предвидените в обособената позиция СМР ; тежест: 20
Показател: Предоставен гаранционен срок над минимално изискуемия съгласно Наредба № 2 към ЗУТ; тежест: 5
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 81 от 11.03.2010 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.11.2010 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.11.2010 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.11.2010 г.  Час: 11:00
Място

Министерство на образованието, младежта и науката

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.10.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ