Версия за печат

00165-2010-0013

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601

Място/места за контакт: дирекция ДСОП

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: описани в документагията градове на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции, по технически спецификации, приложени към документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

КОличеството и обема на СМР, необходими за изпълнение на поръчката,а отразени в количествените сметки, приложени към документацията

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.12.2010 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 200 (двеста) лева. Допуска се един участник да кандидатства по всички обособени позиции, за което е достатъчно да представи една обща гаранция в размер на 200 (двеста) лева, без да посочва по коя позиция се отнася. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от цената на всеки конкретен договор, която се представя преди сключване на конкретния договор, в една от следните форми: - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 12 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на строително-монтажните работи, посочен в конкретния договор или като парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ ІІІ.1.2)

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от държавния бюджет. Плащане: по банков път, в български лева, по ред и при условия, регламентирани в документацията.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да отговарят на изискванията, поставени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и в утвърдената с решението на възложителя документация, което се доказва със следните документи: копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; копие от документа за създаването му, ако кандидатът е обединение, което не е търговско дружество; Документ за закупена документация; Документ за платена гаранция за участие; Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Други документи, посочени в документацията. Непредставянето на някой от изискваните документи води до отстраняване на участника. Преди сключването на договор определеният за изпълнител следва да представи удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, трета категория.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. заверен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 2. справка за оборота от строително-монтажни работи и/или инженерингови услуги за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 3. декларация за липса на необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 4. референции (препоръки) от банка/и обслужваща/и строителната и/или инженеринговата дейност на участника през последните 36 (тридесет и шест) месеца – мин. 1 бр., в които е отбелязана липса на необслужвани задължения.
Минимални изисквания: 1. Кандидатстващите в процедурата участници трябва за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) да са реализирали общ оборот от строително-монтажни работи и/или инженерингови услуги, в минимален размер от 500 000 /петстотин хиляди/ лева, с ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 2. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот от строително-монтажни работи и/или инженерингови услуги за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) от всички лица в обединението. 3. Всеки участник трябва да има наличие на ликвидни активи, неипотекирано недвижимо имущество, собствен или привлечен капитал, достатъчни да обезпечат паричния поток по договора за възлагане на обществена поръчка, които обстоятелства се удостоверяват с декларация обр. № 8. 4. Участниците в процедурата не трябва да имат необслужвани ликвидни и изискуеми задължения към доставчици и подизпълнители. 5. Участниците в процедурата не трябва да имат необслужвани задължения към обслужващата строителната и/или инженеринговата им дейност банка/и през последните 36 (тридесет и шест) месеца.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация обр.1 към НОИ за броя на осигуряваните служители на участника през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) – изисква се минимум 10 бр. служителя на трудов договор за всеки от месеците. 2. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за организацията и изпълнението на строително-монтажните работи или инженеринговата услуга по съответната обособена позиция. Към списъка следва да се приложат документи (автобиографии, копия от дипломи и сертификати) отразяващи професионалната квалификация и практическия опит на лицата, заемащи ръководните длъжности, на инженерно-технически персонал и на лицето отговарящо за охраната на труда. 13.2.3. Копия от сертификатите за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 4. Копие от действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 5. Копие от действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите включени в обособената позиция. 6.1 списък на договорите за строително-монтажни работи или инженерингови услуги, изпълнени през последните 3 години, който следва да съдържа информация за: вида и местоположението на строителните обекти, стойността на договорите, изпълнения обхват на СМР или инженерингови услуги за обекта, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта, изпълняващ функции на строителния надзор. 6.2. референции (препоръки) от три различни предишни възложители за изпълнени СМР или инженерингови услуги, с подобен обхват на дейностите предвиждани за изпълнение по обособената/ите позиция/и за която/които кандидатства, през предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.), в които е отразена положителна оценка по следните пет задължителни показателя: (1) постигнато качество на реализираната продукция; (2) спазване на договорените срокове за изпълнение; (3) коректно отчитане и остойностяване на реализираната продукция; (4) организация и изпълнение на СМР/инженеринговата услуга; (5) навременно коригиране на дефекти в изпълнените СМР, проявени в гаранционните срокове. 7. справка за собственото и наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – посочват се по вид, характеристики и съобразно видовете работи . 8. справка за изпълняваните текущи обекти от участника – представя се информация относно изпълняваните обекти към момента на провеждане на процедурата. Справката съдържа информация за вида и местоположението на строежите, стойността на договорите, изпълнявания обхват на СМР за обекта, процента на фактически изпълнените СМР към момента на подготвяне на офертата, срок за завършване на поетите ангажименти, както и данни за контакт с Възложителя (инвеститора), проектанта на обекта и консултанта изпълняващ функции на строителния надзор – съгласно обр. № 16. 9. декларация, че се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите, предвиден за обособената позиция, за която кандидатства
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да е разполагал за предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) с екип от минимум 10 (десет) служителя на трудов договор за изпълнение на договори за строително-монтажни работи или инженерингови услуги: лица, които извършват проектантски услуги, техническото ръководство при изпълнение на строително-монтажните работи (ръководни служители), включително за осигуряване на контрола на качеството, работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). 2. Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на конкретната обществена поръчка, със следните квалификация и професионален опит трябва да включва: 2.1. Технически ръководител на обекта/ръководител на проекта, който да бъде с висше образование, специалност ПГС, ТС, ВиК, машинен инженер или аналогична, ако образователната степен е придобита в държава, където няма споменатите специалности; да притежава стаж по специалността не по-малко от 10 години, да има специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни или обществени сгради) не по-малко от 7 години. 3. Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 (или еквивалентни). 4. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. 5. Участникът трябва да има действаща задължителна застраховка за трудова злополука за служителите ангажирани с изпълнението на дейностите, включени в обособената позиция. 6. Общо за последните 3 години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) участниците по всяка обособена позиция трябва да са изпълнили поне 3 договора за строително-монтажни работи и/или инженерингови услуги, аналогични на тези по обособената позиция за която кандидатстват и за изпълнението на тези договори да разполагат с положителни референции от възложителите. 7. Участникът трябва да разполага със собственото и/или наето оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на работите. .8. Участникът следва да се е запознал с условията за изпълнение на обхвата на работите, предвиден за обособената позиция, за която кандидатства.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на СМР; тежест: 50
Показател: Искан аванс ; тежест: 10
Показател: Предложена технология за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на предвидените в обособената позиция СМР ; тежест: 20
Показател: Предоставен гаранционен срок над минимално изискуемия съгласно Наредба № 2 към ЗУТ; тежест: 5
Показател: единични показатели за ценообразуване; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 81 от 11.03.2010 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.10.2010 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.11.2010 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.11.2010 г.  Час: 16:15
Място

Министерството на образованието, младежта и науката

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.10.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на оборудване за санитарен възел за хора с увреждания и алуминиеви рампи в Помощно училище „Петко Рачев Славейков” – гр. Плевен.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва изпълнение на доставка и монтаж на: 1.Вдигащ се подкрепящ парапет със стойка за тоалетна хартия – стенен монтаж; 2.Вдигащо се тоалетно седало с подлакътници, размери 47/52/36 см; 3.Опорен парапет за тоалетна – регулируем във височина – 71-81 см и широчина – 51-61 см; 4.Регулируема пластмасова дъска за вана с широчина – 45-71 см; 5.Преносими алуминиеви рампи – телескопични и стабилни за достъп по стълбища и трудно проходими участъци с дължина 214 см и широчина 20 см; 6.Сгъваема седалка за баня с хигиенична извивка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за оформление на санитарен възл за хора с увреждания и алуминиеви рампи в Помощно училище „Петко Рачев Славейков” – гр. Плевен, е приложена към документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на рампа за достъп и оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов” – гр. Търговище.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва: 1. Съдействие за получаване на разрешение за строеж по представената проектна документация. 2. Изпълнение на строителството, подготовка на екзекутиви и съдействие за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за изпълнение на рампа за достъп и оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов” – гр. Търговище, е приложена към документацията.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – с. Борован, обл. Враца.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва: 1.Съдействие за получаване на разрешение за строеж по представената проектна документация. 2.Изпълнение на строителството и съдействие за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – с. Борован, обл. Враца, е приложена към документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по лека промишленост и услуги – гр. Враца.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва: 1.Съдействие за получаване на разрешение за строеж по представената проектна документация. 2.Изпълнение на строителството и съдействие за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по лека промишленост и услуги – гр. Враца, е приложена към документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва: 1.Изпълнение на строителството и съдействие за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали, е приложена към документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – гр. Силистра.
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по тази позиция включва: 1.Изпълнение на строителство по одобрен инвестиционен проект и съдействие за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища

3) Количество или обем

Количествената сметка, отразяваща необходимите работи за изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – гр. Силистра.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение