00254-2010-0007

BG-Рудозем: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ул."България" №15, За: Красимира Боюклиева-Кубинска, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 3135, Факс: 0306 3159

Място/места за контакт: Община Рудозем
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР по Позиция №1: „Подпорна стена за укрепване на ската над улица от о.т.314а до о.т.314 б в кв.41- гр.Рудозем”, Позиция №2: „Възстановяване на подпорна стена и чашковиден водосток на пътя за с.Равнината”, позиция №3: "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.22 между о.т.160 и 225,с.Корита", позиция №4: "Подпорна стена за укрепване на скат в кв.11 от о.т. 97 до о.т.99 в с. Корита", позиция №5 "Подпорна стена за улица за с. Витина след о.т. 703", позиция №6 "Водосток в кв.75 от о.т.580-581, с.Елховец", позиция №7 "Подпорна стена за укрепване на скат на разклона за с.Равнината", позиция №8 "Подпорна стена за укрепване на улица "Ат. Буров" в кв.19 А,гр. Рудозем", позиция №9 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица "Рожен" между о.т. 455 и 459, с.Чепинци", позиция №10 "Подпорна стена за укрепване на улица при о.т. 47 кв.18, с.Бяла река" , позиция №11 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улицата между о.т. 57 и 59 в кв.14, с.Чепинци", позиция №12 "Подпорна стена за укрепване на път за гробищен парк в с.Чепинци"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: територията на община Рудозем
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

СМР по Позиция №1: „Подпорна стена за укрепване на ската над улица от о.т.314а до о.т.314 б в кв.41- гр.Рудозем”, Позиция №2: „Възстановяване на подпорна стена и чашковиден водосток на пътя за с.Равнината”, позиция №3: "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.22 между о.т.160 и 225,с.Корита", позиция №4: "Подпорна стена за укрепване на скат в кв.11 от о.т. 97 до о.т.99 в с. Корита", позиция №5 "Подпорна стена за улица за с. Витина след о.т. 703", позиция №6 "Водосток в кв.75 от о.т.580-581, с.Елховец", позиция №7 "Подпорна стена за укрепване на скат на разклона за с.Равнината", позиция №8 "Подпорна стена за укрепване на улица "Ат. Буров" в кв.19 А,гр. Рудозем", позиция №9 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица "Рожен" между о.т. 455 и 459, с.Чепинци", позиция №10 "Подпорна стена за укрепване на улица при о.т. 47 кв.18, с.Бяла река" , позиция №11 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улицата между о.т. 57 и 59 в кв.14, с.Чепинци", позиция №12 "Подпорна стена за укрепване на път за гробищен парк в с.Чепинци"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45262620, 45112500

Описание:

Строителни и монтажни работи
Подпорни стени
Земни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
202920 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 8 / Наименование:"Водосток в кв.75 от о.т.580-581, с.Елховец""
V.1) Дата на сключване на договора
30.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Тоан" ЕООД, ЕИК 102871462, ул. "Ст.Стамболов" №96, България 8000, Бургас, Тел.: 056 821925, E-mail: toan@dir.bg, Факс: 056 821925

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 87212 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 73816 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 9 / Наименование:"Подпорна стена за укрепване на път за гробищен парк в с.Чепинци"
V.1) Дата на сключване на договора
31.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Геа строй" ООД, ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №2, България 8000, Бургас, Тел.: 056 825729, E-mail: geastroyy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 108572 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 68364 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Наименование:"Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.22 между о.т.160 и 225,с.Корита"
V.1) Дата на сключване на договора
03.09.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Кик Дизайн" ООД, ЕИК 131298581, р-н Средец,бул. "Витоша" №63, България 1000, София, Тел.: 02 9897447, Факс: 02 9897337

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 85587 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 60740 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.09.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор