Версия за печат

00254-2010-0007

BG-Рудозем: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ул."България" №15, За: Красимира Боюклиева-Кубинска, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 3135, Факс: 0306 3159

Място/места за контакт: Община Рудозем
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР по Позиция №1: „Подпорна стена за укрепване на ската над улица от о.т.314а до о.т.314 б в кв.41- гр.Рудозем”, Позиция №2: „Възстановяване на подпорна стена и чашковиден водосток на пътя за с.Равнината”, позиция №3: "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.22 между о.т.160 и 225,с.Корита", позиция №4: "Подпорна стена за укрепване на скат в кв.11 от о.т. 97 до о.т.99 в с. Корита", позиция №5 "Подпорна стена за улица за с. Витина след о.т. 703", позиция №6 "Водосток в кв.75 от о.т.580-581, с.Елховец", позиция №7 "Подпорна стена за укрепване на скат на разклона за с.Равнината", позиция №8 "Подпорна стена за укрепване на улица "Ат. Буров" в кв.19 А,гр. Рудозем", позиция №9 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица "Рожен" между о.т. 455 и 459, с.Чепинци", позиция №10 "Подпорна стена за укрепване на улица при о.т. 47 кв.18, с.Бяла река" , позиция №11 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улицата между о.т. 57 и 59 в кв.14, с.Чепинци", позиция №12 "Подпорна стена за укрепване на път за гробищен парк в с.Чепинци"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: територията на община Рудозем
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

СМР по Позиция №1: „Подпорна стена за укрепване на ската над улица от о.т.314а до о.т.314 б в кв.41- гр.Рудозем”, Позиция №2: „Възстановяване на подпорна стена и чашковиден водосток на пътя за с.Равнината”, позиция №3: "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.22 между о.т.160 и 225,с.Корита", позиция №4: "Подпорна стена за укрепване на скат в кв.11 от о.т. 97 до о.т.99 в с. Корита", позиция №5 "Подпорна стена за улица за с. Витина след о.т. 703", позиция №6 "Водосток в кв.75 от о.т.580-581, с.Елховец", позиция №7 "Подпорна стена за укрепване на скат на разклона за с.Равнината", позиция №8 "Подпорна стена за укрепване на улица "Ат. Буров" в кв.19 А,гр. Рудозем", позиция №9 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица "Рожен" между о.т. 455 и 459, с.Чепинци", позиция №10 "Подпорна стена за укрепване на улица при о.т. 47 кв.18, с.Бяла река" , позиция №11 "Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улицата между о.т. 57 и 59 в кв.14, с.Чепинци", позиция №12 "Подпорна стена за укрепване на път за гробищен парк в с.Чепинци"

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45262620, 45112500

Описание:

Строителни и монтажни работи
Подпорни стени
Земни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
524577 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5 / Наименование:„Възстановяване на подпорна стена и чашковиден водосток на пътя за с.Равнината”
V.1) Дата на сключване на договора
27.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Югстрой" ООД, ЕИК 120063258, ул. "Ст. Стамболов" №1, България 4980, Златоград, Тел.: 0307 15061, E-mail: ugstroy@zlatograd.com, Факс: 0307 15061

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 43471 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29473 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Наименование:"Подпорна стена за улица за с. Витина след о.т. 703"
V.1) Дата на сключване на договора
27.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Интегрирани пътни системи"АД,ЕИК 200408908, ж.к. "Красно село", бл.199,ет.1, офис 1, България 1618, София, Тел.: 0301 63280, Факс: 0301 66140

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 90368 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 61531 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Наименование:"Подпорна стена за укрепване на улица "Ат. Буров" в кв.19 А,гр. Рудозем"
V.1) Дата на сключване на договора
27.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Хефест" ООД, ЕИК 120022749, ул."Република" №12, българия 4800, Мадан, Тел.: 0308 2528, E-mail: hefest@mail.com, Факс: 0308 2416

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 169010 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 114290 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Наименование:"Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица "Рожен" между о.т. 455 и 459, с. Чепинци"
V.1) Дата на сключване на договора
30.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Виастройинженеринг" ООД, ЕИК 830136003, бул. "България" №85, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 63258, E-mail: viastroy@mbox.digsys.bg, Факс: 0306 68170

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 179742 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 113576 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Наименование:"Подпорна стена за укрепване на улица при о.т. 47 кв.18, с.Бяла река"
V.1) Дата на сключване на договора
26.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Вехрус" ЕООД, ЕИК 120562528, ул."България" №9, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 3130, E-mail: vehrus@abv.bg, Факс: 0306 3130

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 87882 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 74673 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Наименование:"Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улицата между о.т. 57 и 59 в кв.14, с.Чепинци"
V.1) Дата на сключване на договора
27.08.2010 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Крис-МТ" ООД, ул."Перелик" №43, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 2454, Факс: 0308 2454

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 138058 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 131034 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.09.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор