Версия за печат

00073-2008-0058

BG-Велико Търново: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", преди възстановяването им от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", преди възстановяването им от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66110000, 66113000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело
Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3.23 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Оценка на финансовите параметри на офертата; тежест: 40%
Показател: Оценка на финансова и организационна стабилност; тежест: 60%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 222 - 295800 от 14.11.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка (Договор) №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", преди възстановяванет
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.01.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, ул. "Граф Игнатиев" №10, България 1000, София, Тел.: 029375 601, Факс: 029808 948

V.4) Информация за стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 3.23 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3.23 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

VI.2) Допълнителна информация

Информацията в ІІ 2.1 и Раздел V (V.4) да се чете, както следва: При ползването на кредита Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер, формиран от сбора на основния лихвен процент, определен от БНБ за съответния период от ползването на кредита и надбавка в размер на 3.23 пункта.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ