Версия за печат

00985-2009-0001

BG-Варна: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областен управител на област с административен център гр. Варна, ул. Преслав №26, За: Иван Каменски, България 9000, Варна, Тел.: 052 688317, E-mail: secretary@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Обновяване на интернет странците на 4 областни и 27 общински администрации" в изпълнение на договор № А08-12-21-С/02.02.2009, Проект "За прозрачни и открити областни и общински администрации", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Североизточен район
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обновяване интернет странците на 27 общински администрации: обновяване на съществуващите интернет сайтове на общински администрации: Върбица, Хитрино, Ветрино, Каспичан, Смядово, Венец, Бяла, Попово, Опака, Търговище, Омуртаг, Антоново, Провадия, Велики Преслав, Добричка, Балчик, Генерал Тошево, Нови пазар, Крушари, Шабла, Каолиново, Шумен, Суворово и въвеждане на онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети на общински администрации: Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Балчик, Крушари, Шабла, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище, Шумен. Въвеждане на електронно подаване на жалби, сигнали, запитвания и предложения от гражданите в сайтовете на Областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72420000

Описание:

Услуги по интернет разработка

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
47330 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ценова оферта; тежест: 50%
Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 40%
Показател: гаранционен сервиз; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 17 от 21.07.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 21 / Наименование:Обновяване на Интернет страниците на общински администрации: Върбица, Долни чифлик, Девня, Хитрино, Ветрино, Каспичан, Смядово, Венец, Аврен, Бяла, Попово, Опака, Търговище, Омуртаг, Антоново, Провадия, Велики Преслав, Добричка, Балчик, Генерал Тошево, Нови пазар, Дългопол, Крушари, Шабла, Каолиново, Шумен, Суворово
V.1) Дата на сключване договора

06.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ ”2002-КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ”, ул. Младежка бл.32 вх. Е ет.1 ап.76, България 9000, Варна, Тел.: 052 611911, E-mail: dimitroov@abv.bg, Факс: 052 729243

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 112500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 38000 BGN без ДДС
Договор №: 20 / Наименование:въвеждане на електронно подаване на жалби, сигнали, запитвания и предложения от гражданите в сайтовете на Областни администрации Варна, Добрич, Шумен и Търговище
V.1) Дата на сключване договора

06.11.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Айсиджен корпорейшън” ООД, ул. Професор Хараламби Тачев”№16, България 1000, София, Тел.: 02 9416227, E-mail: info@icygen.com, Факс: 02 9628408

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 13333 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 9330 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор № А08-12-21-С/02.02.2009, проект"За прозрачни и открити областни и общински администрации". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.11.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор