Версия за печат

00754-2009-0003

BG-с.Борино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борино, ул. "Христо Ботев" № 1, За: Джамал Салиев Коджебашев, България 4824, с.Борино, Тел.: 03042 2730, E-mail: obshtina_borino@abv.bg, Факс: 03042 2140

Място/места за контакт: Община Борино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borino.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: община Борино
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Избор на изпълнител за строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян.”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45262620

Описание:

Подпорни стени


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
775341.46 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Техническа спесификация; тежест: 0,50
Показател: Техническо оборудване; тежест: 0,10
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 0,20
Показател: Мероприятия за опазване на околната среда; тежест: 0,10
Показател: Начин на плащане; тежест: 0,10
Показател: Най - ниска предложена цена; тежест: 0,40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 66 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 1"Подпорна стена за укрепване на скат под УПИ ІІІ в кв.33, село Борино"
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО", с.Борино, ул. "Здравец" № 5, България 4824, с.Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 77208.84 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 67 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 4 "Подопорна стена в кв.13, между о.т.90, 185 и о.т.385" - с.Борино, област Смолян
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО"ООД, с.Борино, ул. "Здравец" № 5, България 4824, село Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 56245.64 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 68 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 6 "Подпорна стена на път ІV - 19772 Тешел - Буйново на км.2+030" - с.Борино, област Смолян
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО"ООД, с.Борино, ул."Здравец" № 5, България 4824, село Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 193375.52 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 69 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 2 "Подпорна стена на път ІV - 19772 Тешел - Буйново на км.12+950" - с.Борино, област Смолян
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО"ООД, с.Борино, ул."Здравец" № 5, България 4824, село Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 211055.86 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 70 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 3"Подпорна стена и корекция на дере при стадиона на село Борино" - с.Борино, област Смолян
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО"ООД, с.Борино, ул."Здравец" № 5, България 4824, село Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 197220.93 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 71 / Наименование:"Строителство на подпорни стени в община Борино, област Смолян", обособена позиция № 5"Подпорна стена в кв.1, между о.т. 58 и 59" село Ягодина, област Смолян
V.1) Дата на сключване на договора
21.10.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КОМЕРС - БОРИНО" ООД, с.Борино, ул. "Здравец" № 5, България 4824, с.Борино, Тел.: 03042 2191, E-mail: komers.borino@abv.bg, Факс: 03042 2191

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 40234.67 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.10.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор