Версия за печат

00079-2009-0003

BG-Царево: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: Мария Динкова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55045, E-mail: tzarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tzarevo.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местна администрация и местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

доставка но нов лек автомобил за нуждите на Община Царево

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Царево
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка но нов лек автомобил "Ауди А6" "или еквивалентно", седан, висок/среден клас, дизелов двигател, над 200 к. с., със задвижване 4х4 на четирите колела

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
66666.67 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Най-ниска офертна цена без ДДС; тежест: 40%
Показател: Срок на изпълнение на доставката; тежест: 40%
Показател: Разсрочване на плащанията; тежест: 20%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 130 / Наименование:Договор за възлагане на малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване на договора
07.08.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕВРО КАР" ЕООД - 123740039, ул. Цар Калоян № 24, България 8000, Бургас, Тел.: 056 860884, Факс: 056 861115

URL: dimitar_dimitrov@audiburgas.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 80000 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 66666.67 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.08.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор