Версия за печат

00079-2009-0002

BG-Царево: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул. Хан Аспарух 36, За: инж. Златина Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tzarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tzarevo.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление и местна администрация

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

извършване на строителни и монтажни работи по реконструкция на сграда на лятно кино гр.Царево

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Царево
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

извършване на строителни и монтажни работи по реконструкция на сграда на лятно кино гр.Царево, находяща се в УПИ І, кв.13 по плана на гр.Царево (по действащата кадастрална карта на гр.Царево, представляващ поземлен имот с идентификатор №48619.502.207) в сграда на исторически музей, съгласно количествена сметка

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212313

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на музеи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
566720.8 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Най-ниска офертна цена без ДДС ; тежест: 40%
Показател: Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 25%
Показател: Разсрочване на плащанията; тежест: 25%
Показател: Търговска репутация ; тежест: 10%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 116 / Наименование:Договор за СМР
V.1) Дата на сключване на договора
07.07.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ГБС - Бургас”АД, ул. Шейново 3, България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 842936, E-mail: gbsb@techno-link.com, Факс: 056 841804

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 566720.8 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.07.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор