00268-2009-0002

BG-гр.София: 21 - Юридически услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, ул."Монтевидео"21А, За: Мая Бошнакова, България 1618, гр.София, Тел.: 02 8181242

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Предоставяне статут на бежанец

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на правна помощ на лица, търсещи закрила по Закона за убежището и бежанците

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 21
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр.София1618, ул."Монтевидео"21А
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Осигуряване на качествена правна помощ на лица, потърсили и получили закрила или отказ; Специализирано постоянно обучение на преводачи по процедурата;Конкретна помощ на ДАБ във връзка с проблемине при назначаване на настойник ( попечител) на непридружени деца, чрез създаване на правила, процедури за избор и конкретни условия на които трябва да отговарят кандидастващите за настойници.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

75230000

Описание:

Услуги на правораздаването и съдебната дейност


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
100000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Специфичен опит на кандидата във връзка със заданието; тежест: 20
Показател: адекватност на предлагания работен план; тежест: 20
Показател: организация на екипа и компетентност на предложения персонал за изпълнение на Заданието; тежест: 50
Показател: програмата за обучението; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Наименование:Държавна агенция за бежанци и Български Хелзински Комитет
V.1) Дата на сключване на договора
24.06.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ, УЛ."УЗУНДЖОВСКА"№1, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9813318, E-mail: peregrine@aster.net, Факс: 02 9813318

URL: www.bghelsinki.org.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Европейски бежански фонд

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул."Витоша"18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

10 дневен срок от уведомяването, ако не е уведомен от дата на узнамането или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.06.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор