Версия за печат

00126-2009-0007

BG-Несебър: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, РБългария 8230, Несебър, Тел.: 0554 29362, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29362

Място/места за контакт: отдел "Правно обслужване"
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

избор на изпълнител за доставка на леки автомобили и автобуси за община Несебър

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на представителен автомобил за община Несебър

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
183848.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 40
Показател: срок на доставка; тежест: 20
Показател: гаранционен срок; тежест: 20
Показател: оценка за надеждност, сигурност и технически характеристики на автомобила; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 198 / Заглавие:доставка на лек автомобил
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.06.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Дарс-ауто ЕООД, ЕИК: 812171821, център за продажба и сервиз "Дарс Ауто" ЕООД, п.к.25, РБЪлгария 8010, Бургас, Тел.: 056 840502, Факс: 056 49586

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 183848.02 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 183848.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9804070

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9804070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка