Версия за печат

00485-2009-0005

BG-гр.Завет:

РЕШЕНИЕ

Номер: 219 от 03.06.2009 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Завет, Област Разград, ул. "Лудогорие" №19, За: инж.Виолета Кулева, България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2727, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Открит конкурс


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от избор на изпълнител на СМР на реконструкцията на водопроводната мрежа на с.Прелез.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2009 г. 


Възложител

Трите имена: Ахтер Сюлейманов Велиев
Длъжност: Кмет на Община Завет