Версия за печат

00166-2009-0005

BG-Доспат: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Доспат, ул."Първи май" 3, За: Марияна Росенова Долева, РБългария 4831, Доспат, Тел.: 03045 2310, E-mail: obshtinadospat@abv.bg, Факс: 03045 2312

Място/места за контакт: Община Доспат
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Друг: Община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР за изграждане на :Подпорна стена за укрепване на скат на път Владово дере,Бръщен на км.3+148",с.Бръщен,община Доспат

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с.Бръщен,община Доспат
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

СМР за изграждане на :Подпорна стена за укрепване на скат на път Владово дере,Бръщен на км.3+148",с.Бръщен,община Доспат.Проекта дава решение за изпълнение на подпорна стена на път Владово дере,Бръщен на км.3+148.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
277993 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: най-ниска цена; тежест: 50%
Показател: възможност за разсрочено плащане; тежест: 30%
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История №62 История / Наименование:Договор за строителство
V.1) Дата на сключване на договора
08.05.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Инерт-Бетон Транспортстрой"ООД, ул.Драма №23, България 2932, с.Абланица, Тел.: 089 8547554

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 277993 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Не е необходима

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.05.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор