Версия за печат

00073-2008-0058


Решение

РД 24-64 / 11.11.2008 г. 
Тип на решението
А) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП
1.1) Наименование и адрес

 Официално наименование:
 Община Велико Търново
 Пощенски адрес:
 пл.Майка България № 2
 Град:
 Велико Търново
 Пощенски код:
 5000
 Държава:
 България
 Място/места за контакт:
 Теодора Минкова; Русанка Йорданова
 На вниманието на:
 Теодора Минкова; Русанка Йорданова
 Телефон:
 062619 229; 062619 231
 Адрес за електронна поща:
 mop_vt@abv.bg
 Факс:
 062619 251
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
  
 Адрес на профила на купувача (URL):
  

1.2) Вид на възложителя и основна дейност
(попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 ЗОП)
Регионален или местен орган Обществени услуги


ІІ: ОТКРИВАНЕ


О Т К Р И В А М
процедура за възлагане на обществена поръчка / конкурс за проект
II.1) По реда на ЗОП

II.2) Вид процедура
попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 ЗОП
Открита процедура

III. Правно основание
попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV. Обект на поръчката
        Услуги   

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

V. МОТИВИ

VI. ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VІI. Обжалване

VІI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. "Витоша" № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 България
 Адрес за електронна поща:
  
 Телефон:
  
 Интернет адрес (URL):
  
 Факс:
  

VІI.2) Срок за подаване на жалби
Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VIII) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)


IX) Дата на изпращане на настоящето решение

12.11.2008 г. 


Възложител:  (подпис и печат)
Трите имена:  д-р Румен Георгиев Рашев
Длъжност:  Кмет на Община Велико Търново