Версия за печат

00073-2008-0058


Обявление за поръчка (ЕС)

BG-град Велико Търново: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Велико Търново, пл.Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Русанка Йорданова, България 5000, град Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: град Велико Търново, пл.Майка България №2

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Велико Търново, пл.Майка България № 2, За: Мариела Велкова Цонева- Директор Дирекция „ Европейска интеграция, фондове и програмиране”, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 301

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Велико Търново- Център за информация и услуги на граждани, град Велико Търново,пл.Майка България №2, За: Анелия Димитрова Атанасова, България 5000, град Велико Търново, Тел.: 062619 109

Място/места за контакт: град Велико Търново,пл.Майка България №2

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6
Основно място на изпълнение: Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66100000, 66113000

Описание:

Услуги в областта на банковото и застрахователно дело
Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Финансиране на допустими разходи за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект " Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", предоставяне на банкова гаранция при необходимост, други банкови услуги във връзка с проекта.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата:- 500 / петстотин/ лева - внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Гаранцията за изпълнение се формира като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение и се удържа 1 % от стойността на всяко плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно документацията за участие

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

При участие на обединение се представя - нотариално заверен договор за създаването на обединението за изпълнение на настоящата обществената поръчка. Ако кандидата определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица е длъжен да престави документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ДА

Финансиране на допустими разходи за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", предоставяне на банкова гаранция при необходимост и други банкови услуги във връзка с проекта ще се извършват само при осъществено условие: влизане в сила на договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново". Срок за изпълнение на възложеното с настоящата обществена поръчка е 48 месеца, като същият започва да тече от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездната финансова помощ.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За юридически лица- заверено копие от решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по-рано от два месеца преди датата на отваряне на офертите; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението; Ако кандидата определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица е длъжен да престави документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението. Други документи посочени в документацията за участие: декларации по чл. 47, ал.1 ал.5 от ЗОП, и други документи, съгласно документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Доказателства по чл.50 ал.1, т.2 от ЗОП – заверени от участника копия от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, оформени, съгласно Закона за счетоводството.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът да има положителен финансов резултат към 31.12.2007г.Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи за периода или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: - Списък на финансирани инвестиционни проекти и проекти, финансирани със средства от Европейски съюз или други международни програми; - Копие от лиценз за извършване на дейността, съгласно Закона за кредитните институции; -информация за клоновата мрежа; - Други документи, посочени в документацията за участие.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Опит във финансиране/кредитиране на инвестиционни проекти и проекти, финансирани от фондове и програми на ЕС, удостоверено с референции.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Платими документи

ДА

Цена: 166.66 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава в отдел “Методология и обществени поръчки” – в стая 205 на Община Велико Търново всеки работен ден до изтичане срока срещу представен документ за платена цена на конкурсната документация от 200 /двеста/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД ФЦ Велико Търново: BG 36 SOMB 9130 31 24758000, BIC КОД: SOMBBGSF. Срок за закупуване на документация е до изтичане на срока по ІV.3.4

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
05/01/2009 00:00 Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/01/2009 00:00 Час: 16:00
Място

в сградата на Община Велико Търново

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

ДА

Лицето, което представлява фирмата по актуално състояние или лице, изрично упълномощено за участие в процедурата с нотарално заверено пълномощно от участника могат да присъстват при отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и проверката на съотвествието със списъка по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП и при действията на комисията по чл. 68, ал.4 от ЗОП


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ДА

Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София

VI.4.2) Подаване на жалби

визираните в чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ